Lauwersland Online - Spijkers met koppen tijdens Ledenvergadering Ondernemersvereniging Middagh

Spijkers met koppen tijdens Ledenvergadering Ondernemersvereniging Middagh

Tijdens de op dinsdag 25 april gehouden Alge­mene Leden­ver­ga­de­ring van Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Middagh werden flink wat spij­kers met koppen geslagen.

De bijeen­komst vond zoals gebrui­ke­lijk plaats bij één van de leden. Dat was deze keer bij het Trai­nings­bu­reau Mild­heid & Mind­ful­ness van Frits en Jetty Koster aan de Peperstraat 9 in Ezinge.

In een goede sfeer werd de agenda afge­han­deld. Een belang­rijk agen­da­punt was de bestuurs­ver­kie­zing. Na tien jaar trouwe dienst zette penning­meester Anne Jan Ubels een punt achter zijn bestuurs­ac­ti­vi­teiten. Gelukkig was in zijn opvol­ging voor­zien door de komst van het nieuwe bestuurslid Jetty Koster. Voor­zitter Ineke Swart prees de vertrek­kende penning­meester in vele toon­aarden en over­han­digde hem niet alleen een prach­tige Bougain­villea, maar ook nog een cadeaubon, goed voor een diner voor twee bij Middaghlid Café Hammingh.

Om het bestuur goed te kunnen laten func­ti­o­neren, zegde een aantal leden toe niet alleen mee te denken over het func­ti­o­neren van de Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Middagh maar ook over de verdere invul­ling van het jaar­pro­gramma. De Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Middagh bestaat dit jaar tien jaar en dat jubi­leum gaat niet onop­ge­merkt voorbij. In het najaar, waar­schijn­lijk in oktober, wordt er een fees­te­lijke happe­ning voor de leden geor­ga­ni­seerd.

De Kerst­markt, die vorig jaar een groot succes was, gaat dit jaar ook weer door, maar misschien volgens een andere formule. Er zal dan ook een link worden gelegd met Sinter­klaas.

Een belang­rijk ander agen­da­punt was de commu­ni­catie met de leden. Elma de Haan vertelde nog over het Trijntje Soldaats Festival, dat nu al in Ezinge loopt, maar het hoog­te­punt in 2018 heeft.

Na afloop van het formele deel vertelden Frits en Jetty Koster over de acti­vi­teiten die zij in en met hun bedrijf uitvoeren. De deel­ne­mers namen allen deel aan een kleine sessie, die door allen als weldadig werd ervaren. Daarna was het tijd voor een drankje en een hapje.

© Janny de Weijs — Krol