Lauwersland Online - Spullenbank voor ondernemers in Noord-Groningen en stad

Spullenbank voor ondernemers in Noord-Groningen en stad

Op donderdag 17 november opent de Noord-Groningse Uitda­ging op de vesti­ging van het Leer- en Ontwik­kel­cen­trum, van Werk­plein Ability in Wehe — den Hoorn, de deuren van de Spul­len­bank.

Deze Spul­len­bank is bedoeld voor ondernemers/bedrijven in de regio en de stad Groningen. Zij kunnen hier over­tollig meubi­lair, appa­ra­tuur en mate­riaal kwijt, dat door stich­tingen en vere­ni­gingen herge­bruikt kan worden. Tege­lij­ker­tijd biedt de Spul­len­bank nieuwe extra werk­er­va­rings­plaatsen bij het Leer- en Ontwik­kel­cen­trum, waar mensen met een grotere afstand tot de arbeids­markt kunnen leren en werken.

Voor het opzetten van de Spul­len­bank heeft de Noord-Groningse Uitda­ging samen­wer­king gezocht met het Leer- en Ontwik­kel­cen­trum (LOC) in Wehe — den Hoorn. Het LOC maakt onder­deel uit van Werk­plein Ability, de nieuwe uitvoe­rings­or­ga­ni­satie voor de Parti­ci­pa­tiewet in de BMWE-gemeenten. Het is een centrum waarin doel­groepen met een grotere afstand tot de arbeids­markt een bege­lei­dingstra­ject aange­boden krijgen naar regu­lier werk, regu­lier onder­wijs, de geza­men­lijke werk­leer­om­ge­ving van BMWE, vrij­wil­li­gers­werk of zorg. Met als doel om hen duur­zaam uit te laten stromen naar een plek waar zij naar vermogen kunnen bijdragen.

Unieke mogelijkheid

Voor het LOC is de Spul­len­bank een unieke moge­lijk­heid om een nieuw werk­proces op te starten. Een proces met klant­con­tact vooraf, het regelen van het brengen of ophalen van spullen, nakijken en uitvoeren van kleine repa­ra­ties, het opslaan van de spullen en het uitgeven ervan. Er zijn momen­teel dertig mensen die om toer­beurt bij de Spul­len­bank worden ingezet. Een andere belang­rijke meer­waarde dat de Spul­len­bank op deze locatie komt, is dat het LOC samen met de Noord-Groningse Uitda­ging contact opbouwt met bedrijven in de BMWE-gemeenten, wat meer werk- en erva­rings­plaatsen buiten het LOC om kan creëren. Ook bedrijven uit de stad Groningen kunnen zich aansluiten bij deze Spul­len­bank.

Oproep ondernemers

Bedrijven die verhuis­plannen hebben en/of toe zijn aan nieuw meubilair/apparatuur en hun oude inven­taris een tweede leven willen geven, zijn van harte welkom bij de Spul­len­bank in Wehe — den hoorn. Zowel voor het milieu als voor de lokale samen­le­ving is dit van grote waarde.

Belang­stel­lende onder­ne­mers kunnen tijdens de opening op 17 november van 16:30 tot 18:00 uur kennis komen maken met de Spul­len­bank. Aanmelden voor deze middag is tot 10 november moge­lijk via de website www.noordgroningseuitdaging.nl.

Om een impressie te krijgen van het LOC en van de Spul­len­bank zelf zijn er korte film­pjes te zien op www.noordgroningseuitdaging.nl en www.marnecultuur.nl.