Lauwersland Online - Stampvol programma Vier de Alde Feanen

Stampvol programma Vier de Alde Feanen

Nati­o­naal Park De Alde Feanen maakt zich op voor Vier de Alde Feanen, onder­deel van het lande­lijke natuur­fes­tival Fête de la Nature van 25 tot en met 27 mei 2018.

Gedu­rende dit weekend zijn er in het natuur­ge­bied tal van gratis acti­vi­teiten te onder­nemen waarmee de bezoe­kers de natuur kunnen beleven. Onder­ne­mers uit Earne­wâld, Grou, Warten, Oudega en De Veen­hoop openen hier­voor geza­men­lijk hun deuren. Omdat Nati­o­naal Park De Alde Feanen dit jaar hoofd­lo­catie van het festival is, komen Prinses Irene, aanjager van Fête de la Nature, en Matthijs Schouten op vrijdag 25 mei naar Warten om het festival te openen.

Activiteiten vrij toegankelijk

Tijdens Vier De Alde Feanen is het moge­lijk om met een huur­fiets de regio te verkennen, kunnen bezoe­kers een huif­kar­tocht maken in de regio Oudega, een bezoek brengen aan een boer­derij, met een sloep of een praam gaan nacht­varen, een zeil­clinic volgen of een GPS-sloe­pen­tocht doen. Ook kunnen bezoe­kers een wande­ling maken door De Kraanlannen of met een krui­den­vrouw op pad, een wolwork­shop volgen, een boeren­markt bezoeken en luis­teren naar verhalen over de geschie­denis van het Nati­o­naal Park in It Skût­sje­mu­seum, de Oudheid­kamer Oudega of Museum Warten. Kinderen kunnen onder andere zelf hun eigen pizza maken, klimmen op een klim­muur of survi­vallen op een survi­val­baan. Daar­naast biedt IVN Fries­land (natuur)spelletjes voor kinderen aan. Alle acti­vi­teiten zijn vrij toegan­ke­lijk.

Vier de Alde Feanen valt boven­dien samen met de Turfrace Smal­lin­ger­land en de open dag van Bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park De Alde Feanen in Earne­wâld. Verder is de opening van het festival gekop­peld aan het Leeu­warden-Fryslân 2018 project "Ontwa­kend Land­schap". Het gehele programma is te vinden in de program­ma­krant. Voor sommige acti­vi­teiten is opgave vereist!

Fête de la Nature

Vier De Alde Feanen is onder­deel van het jaar­lijkse nati­o­nale natuur­fes­tival Fête de la Nature. Omdat Leeu­warden-Fryslân dit jaar Cultu­rele Hoofd­stad van Europa is, is Nati­o­naal Park De Alde Feanen gekozen als lande­lijke hoofd­lo­catie van Fête de la Nature. Om die reden komt Prinses Irene, aanjager van Fête de la Nature, naar het Nati­o­naal Park om het festival te openen.


Lauwersland Online - Stampvol programma Vier de Alde Feanen


Nati­o­naal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8a
9264 TP Earne­wâld

Datum: vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018
Kosten: aan deel­name zijn geen kosten verbonden

Belang­rijk om te weten: de acti­vi­teiten vinden op verschil­lende loca­ties plaats!

Foto: © Fonger de Vlas