Lauwersland Online - Start opname schademeldingen

Start opname schademeldingen

Komend half jaar 2.100 schade-inspec­ties

Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen heeft in overleg met de maat­schap­pe­lijke en bestuur­lijke stuur­groepen besloten om deze zomer te starten met het opnemen van schades die na 31 maart 2017 12:00 uur zijn gemeld.

NCG heeft Centrum Veilig Wonen (CVW) opdracht gegeven om de inspec­ties uit te voeren. Schade-inspec­teurs gaan het komende half jaar ruim 2.000 adressen bij langs om de schades te regi­streren. De schades worden nog niet beoor­deeld. Het nog op te richten Insti­tuut Mijn­bouw­schade gaat daar uitspraak over doen. De scha­de­mel­dingen worden afge­han­deld op volg­orde van binnen­komst.

Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen Hans Alders: "Sinds 31 maart is het aantal scha­de­mel­dingen flink opge­lopen. De teller staat op ruim 2.000. Onder­tussen zijn de gesprekken over het nieuwe scha­de­pro­tocol nog steeds in volle gang. Het is ondui­de­lijk wanner het protocol gereed is, maar om mensen niet langer te laten wachten, willen we alvast starten met het opnemen van schades. We hebben CVW hier­voor opdracht gegeven, omdat zij de mede­wer­kers, systemen en exper­tise hebben om het werk uit te voeren. Het is boven­dien een flinke klus. CVW heeft onge­veer zes maanden nodig om alle inspec­ties uit te voeren. Door nu alvast te beginnen met inspec­teren, liggen alle gege­vens straks klaar voor het Insti­tuut Mijn­bouw­schade om er een oordeel over te vellen. Bewo­ners die na 31 maart schade hebben gemeld, ontvangen van NCG een brief met de aankon­di­ging van de scha­deop­name"

Nieuwe manier van schade opnemen

De uitvoe­ring van de inspec­ties vindt onder toezicht van NCG plaats. Ook moeten de schade-inspec­teurs voldoen aan kwali­teits­eisen. Zo moet de inspec­teur mini­maal 10 jaar erva­ring hebben met het opnemen van schades en een bouw­kun­dige of civiel­tech­ni­sche oplei­ding hebben afge­rond.

De manier van schade opnemen wijkt af van de oude scha­de­pro­ce­dure. Bij de inspectie van de woning regi­streert de schade-inspec­teur niet alleen de gemelde schades, maar alle aanwe­zige schades. De inspec­teur maakt van de inspectie een verslag, maar doet geen uitspraak ook de oorzaak van de schade. De bewoner kan aange­geven of de schade volledig en juist is gere­gi­streerd. Dat leidt indien nodig tot aanpas­singen. Daarna wordt het verslag over­ge­dragen aan NCG. NCG bewaart de gege­vens tot de komst van het Insti­tuut Mijn­bouw­schade. Het insti­tuut beoor­deelt dan de schade en bepaalt het scha­de­be­drag.

Nieuw schadeprotocol

Sinds 31 maart werkt NCG samen met twaalf gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied,  provincie Groningen, het Rijk, Groninger Bodem Bewe­ging en Gasbe­raad aan een nieuw scha­de­pro­tocol. Vanaf dat moment zijn schades alleen gere­gi­streerd, maar niet in behan­de­ling genomen. Een nieuw protocol is nodig om de afhan­de­ling van schades te verbe­teren en onaf­han­ke­lijk van NAM te maken. Een belang­rijk onder­deel van het protocol is dat alle schades in de toekomst worden beoor­deeld door een nog op te richten Insti­tuut Mijn­bouw­schade. Het insti­tuut is onaf­han­ke­lijk en beslist over de oorzaak van de schade en het scha­de­be­drag.

Het is nog niet duide­lijk wanneer het nieuwe scha­de­pro­tocol gereed is. Daar­over worden de gesprekken eind augustus hervat.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen