Lauwersland Online - Start restauratie Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen

Start restauratie Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen

Het Groninger Land­schap start in april met de restau­ratie van de Lucht­wacht­toren 7O1 bij Warf­huizen, langs de weg naar Wehe — den Hoorn.

De lucht­wacht­toren is een relict uit de Koude Oorlog en had als functie om tijdig vijan­dige vlieg­tuigen te ontdekken. Ooit stonden er 276 lucht­wacht­to­rens in Neder­land, alle­maal bemenst door vrij­wil­li­gers van het Korps Lucht­wacht­dienst. In Groningen zijn er nog drie lucht­wacht­to­rens over, genoeg reden voor Het Groninger Land­schap om zich te ontfermen over dit unieke mili­taire erfgoed.

De constructie van de 14 meter hoge toren is opge­bouwd uit prefab betonnen elementen. De obser­va­tie­ruimte bovenin was te bereiken via houten trappen en bordessen, maar deze zijn in de loop der tijd volledig verdwenen. De restau­ratie richt zich op herstel van het beton en het opnieuw aanbrengen van het houten binnen­werk. Ondanks dat de lucht­wacht­toren formeel geen rijks­mo­nu­ment is, zal Het Groninger Land­schap de toren in de herstel­ope­ratie wel als zodanig behan­delen. Dit bete­kent dat de betonnen elementen zo veel moge­lijk worden hersteld en niet vervangen. De mili­taire functie van weleer wordt vervangen door een recre­a­tieve functie waarbij de toren geschikt wordt gemaakt als uitkijk­post voor bezoe­kers. De restau­ratie wordt mede moge­lijk gemaakt door finan­ciële bijdragen van het Prins Bernard Cultuur­fonds, de provincie Groningen, Leef­baar­heids­fonds NAM en een parti­cu­liere gift.

Naar verwach­ting is de restau­ratie van de lucht­wacht­toren na de zomer afge­rond. De open­stel­ling van de lucht­wacht­toren zal plaats­vinden onder bege­lei­ding van vrij­wil­li­gers van Het Groninger Land­schap, in samen­wer­king met de Stich­ting Lucht­wacht­toren 7O1 Warf­huizen. Mensen die altijd al "lucht­wachter" wilden worden, kunnen zich melden bij Het Groninger Land­schap.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !

© Het Groninger Land­schap