Lauwersland Online - Statenfractie GroenLinks wil inzicht in insectensterfte in Groningen

Staten­fractie Groen­Links wil inzicht in insec­ten­sterfte in Groningen

De Staten­fractie van Groen­Links in Groningen is bezorgd over berichten met betrek­king tot de massale insec­ten­sterfte in Duits­land.

Dat probleem beperkt zich niet tot Duits­land: ook in Neder­land gaat het aantal insecten flink achteruit. Daarom stelt Statenlid Harrie Miedema schrif­te­lijke vragen aan het college van Gede­pu­teerde Staten, waarin gevraagd wordt naar de ernst van de insec­ten­sterfte in Groningen. Daar­naast wordt gevraagd naar het gebruik van glyfo­saat en andere bestrij­dings­mid­delen in de provincie en de moge­lijke invloed daarvan op de achter­uit­gang van het aantal insecten.

Volgens Groen­Links is het tijd in de land­bouw meer reke­ning te houden met de natuur. Ook in het belang van de land­bouw zelf, want zonder insecten kunnen veel planten niet bevrucht worden. Er zijn alter­na­tieven voor de huidige manier van werken in de agra­ri­sche sector: in de biolo­gi­sche en natuur­in­clu­sieve land­bouw is veel meer ruimte voor natuur op het land en worden minder bestrij­dings­mid­delen gebruikt. In Groningen worden op kleine schaal al goede erva­ringen opge­daan met deze manier van werken.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.provinciegroningen.groenlinks.nl !

© Groen­Links provincie Groningen