Lauwersland Online - SVB moet AOW-ers in buitenland informeren over verhoging AOW-leeftijd

SVB moet AOW'ers in buitenland informeren over verhoging AOW-leeftijd

De Sociale Verze­ke­rings­bank (SVB) moet mensen die in het buiten­land wonen en in de toekomst recht hebben op AOW, infor­meren over de verho­ging van de AOW-leef­tijd. Dit conclu­deert de Nati­o­nale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onder­zoek.

De SVB gaat er nu van uit dat deze groep zich­zelf op de hoogte houdt van wat er in Neder­land op dit gebied speelt. Dat blijkt niet altijd het geval waar­door mensen die in het buiten­land wonen zich niet kunnen voor­be­reiden op de finan­ciële gevolgen.

Sinds de AOW-wetge­ving in 2013 is aange­past, gaat de AOW-leef­tijd staps­ge­wijs omhoog. De SVB heeft dit in Neder­land via een media­cam­pagne kenbaar gemaakt. De SVB heeft ervoor gekozen om de toekom­stige AOW-gerech­tigden in het buiten­land niet actief te infor­meren uit finan­ciële en prak­ti­sche over­we­gingen. De SVB laat weten de adressen van deze groep niet te hebben. Ook vindt de SVB dat het aan mensen zelf is zich goed te infor­meren over hun recht op AOW-pensioen.

De ombudsman meent dat de SVB vooral is uitge­gaan van de "door­snee" AOW-gerech­tigde, die zijn (werk­zame) leven geheel of groten­deels in Neder­land heeft door­ge­bracht. Voor steeds meer mensen gaat dit echter niet op. Dat zij zich­zelf op de hoogte moeten houden van hun toekom­stig AOW-recht, vindt de ombudsman geen juist uitgangs­punt. De SVB moet zich inspannen ook de pensi­oen­ge­rech­tigden in het buiten­land te infor­meren over wijzi­gingen die invloed hebben op hun AOW-pensioen.

Aanleiding

Aanlei­ding voor het onder­zoek van de ombudsman is de klacht van een man die niet op de hoogte was van de verho­ging van de AOW-leef­tijd. Hij woont al jaren in Dene­marken en ging ervan uit dat hij vanaf zijn 65ste AOW zou ontvangen. Hij bleek echter pas zes maanden later recht te hebben op AOW.

Reactie SVB

De SVB heeft de Nati­o­nale ombudsman inmid­dels laten weten op korte termijn te onder­zoeken op welke manier zij mensen in het buiten­land extra kunnen atten­deren op wets­wij­zi­gingen zoals de verho­ging van de AOW-gerech­tigde leef­tijd. De Nati­o­nale ombudsman zal de inspan­ningen van de SVB op dit gebied nauw­let­tend volgen.

© De Nati­o­nale ombudsman