Lauwersland Online - Symposium Ulrum 2034: "Krimp gaf ons de ruimte"

Symposium Ulrum 2034: "Krimp gaf ons de ruimte"

Op dinsdag 30 mei orga­ni­seert Stich­ting Ulrum 2034 een Sympo­sium ter afslui­ting van het Actie­pro­gramma Werk, Leef­baar­heid en Energie (WLE) t.b.v. het project Ulrum 2034.

Dit sympo­sium vindt plaats in het Ontmoe­tings­cen­trum aam de Scha­penweg 4 in Ulrum en start om 14:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Het dagvoor­zit­ter­schap is in handen van de Groningse caba­re­tier Arno van der Heyden.

Krimp gaf ons de ruimte

Ulrum kreeg meer dan andere dorpen te maken met het verlies van voor­zie­ningen en open­bare func­ties. Een groep actieve inwo­ners gingen niet bij de pakken neer zitten en zijn projecten gestart om, ondanks deze ontwik­ke­lingen, het dorp leef­baar en aantrek­ke­lijk te houden.

Dit is opge­vallen bij de provincie Groningen en Ulrum kreeg vanuit het actie­pro­gramma WLE een cofi­nan­cie­rings­bij­drage van ander­half miljoen euro. Als dorp, in samen­wer­king met verschil­lende partijen heeft Ulrum deze kans gekregen, aange­pakt en benut om verschil­lende projecten te uit te gaan voeren die de leef­baar­heid ten goede kwamen.

Programma

Tijdens dit Sympo­sium deelt Stich­ting Ulrum 2034 samen met de betrokken samen­wer­kings­part­ners de lessen die we met elkaar hebben geleerd. Deze geleerde lessen worden belicht vanuit verschil­lende perspec­tieven, zoals Gemeente De Marne, Woning­stich­ting Wierden & Borgen en de Provincie Groningen. Daar­naast is het project ook op de voet gevolgd vanuit onder­wijs en weten­schap, zoals de Univer­si­teit van Wage­ningen en Rijks­uni­ver­si­teit Groningen. Ook vanuit dit perspec­tief worden erva­ringen en bevin­dingen gedeeld.

In het tweede gedeelte kunnen bezoe­kers door middel van een dorps­wan­de­ling de projecten bekijken en meemaken. Bij ieder project staan leden van de werk­groepen, samen met betrokken profes­si­o­nals, klaar om hier­over te vertellen.

Na afloop van de dorps­wan­de­ling is er gele­gen­heid tot het delen van erva­ringen onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden

U kunt zich per e-mail voor het Sympo­sium aanmelden: w.j.noorda@kpnplanet.nl.

Foto: © Pjotr Wiese