Lauwersland Online - Taalhuis Winsum zoekt vrijwilligers en organiseert informatiebijeenkomsten

Taalhuis Winsum zoekt vrijwilligers en organiseert informatiebijeenkomsten

Met het Taal­huis willen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond de laag­ge­let­terd­heid terug­dringen.

Taal is een belang­rijke voor­waarde om deel te kunnen nemen aan de maat­schappij. Laag­ge­let­terden ervaren vaak problemen in het dage­lijks leven omdat ze bijvoor­beeld instruc­ties op het werk, bijslui­ters van medi­cijnen of infor­matie van de school van hun kinderen niet kunnen lezen.

Het Taalhuis

Het Taal­huis is een samen­wer­king tussen Biblionet, Stich­ting Lezen & Schrijven, de Steun­punten Vrij­wil­li­gers­werk, Noor­der­poort, Stich­ting Werk op Maat, MJD, Werk­plein Ability en de BMWE-gemeenten. Inwo­ners van deze gemeenten kunnen er terecht voor advies en/of onder­steu­ning op het gebied van de Neder­landse taal.

Begin dit jaar is het Taal­huis Eems­mond gestart en in het najaar volgt de opening van Taal­huis Winsum. Voor het bieden van de juiste taal­on­der­steu­ning zoekt Taal­huis Winsum nog enthou­si­aste vrij­wil­li­gers en daarom worden er in de maand september twee infor­ma­tie­bij­een­kom­sten geor­ga­ni­seerd voor belang­stel­lenden uit Winsum en omge­ving.

Informatiebijeenkomsten Taalhuis Winsum

Taal­vrij­wil­li­gers gaan één op één of in groeps­ver­band onder­steu­ning bieden bij het beter leren lezen, schrijven en/of spreken van de Neder­landse taal of bij het omgaan met de computer. Tijdens de bijeen­kom­sten krijgt u meer infor­matie over het Taal­huis en de rol en werk­zaam­heden van een taal­vrij­wil­liger. Stich­ting Lezen & Schrijven, het Noor­der­poort en MJD zorgen voor de bege­lei­ding en het trainen van de taal­vrij­wil­li­gers.

De eerste infor­ma­tie­bij­een­komst wordt gehouden op donderdag 14 september om 19:30 uur in de Blauwe Schuit aan de Warf­straat 1 in Winsum. De tweede bijeen­komst is op maandag 18 september om 10:00 uur in Bibli­o­theek Winsum aan de Regnerus Prae­di­ni­us­straat 2 in Winsum.

Beide bijeen­kom­sten duren onge­veer 1,5 uur. Geïn­te­res­seerden voor Taal­huis Eems­mond zijn ook van harte welkom bij de infor­ma­tie­bij­een­kom­sten in Winsum!

Aanmelden

Aanmelden voor één van de infor­ma­tie­bij­een­kom­sten of wilt u alvast wat meer infor­matie over het Taal­huis? Dan kunt u contact opnemen met:

•  Nicole Huisman, bereik­baar via nm.zonderman@noorderpoort.nl of tele­fo­nisch op 06 — 2568 1763
• Juliette Meij­e­rink, bereik­baar via j.meijerink@mjd.nl of tele­fo­nisch op 06 — 4245 5433