Lauwersland Online - Tentoonstelling “Begraafgebruiken en Grafsymboliek” in Ulrum

Tentoon­stel­ling “Begraaf­ge­bruiken en Graf­sym­bo­liek” in Ulrum

Van 19 oktober tot en met 4 november is de tentoon­stel­ling "Begraaf­ge­bruiken en Graf­sym­bo­liek" te bezich­tigen in de Schat­koamer (de voor­ma­lige open­bare school) aan de Haarweg 1 in Ulrum.

De afge­lopen maanden heeft de werk­groep, bestaande uit Jaap Tuma, ds. K.J.Pieterman, Henk Germe­raad, Peter Ooster­heerd en Anita Valkema, hard gewerkt om een mooie tentoon­stel­ling neer te zetten.

Begraaf­ge­bruiken en Graf­sym­bo­liek

"Een tentoon­stel­ling die de geschie­denis van het begraven en de gebruiken rondom begraven en rouw in beeld brengt in de gemeente De Marne. Naast teksten en foto’s zijn er ook bodem­vond­sten, graf­trom­mels, rouw­sie­raden enz. te bewon­deren. Belang­rijk vinden wij ook dat men gewezen word op symbolen die op graven voor­komen, naast afbeel­dingen is er natuur­lijk ook de uitleg.", aldus de werk­groep.

Verder is er aandacht voor de werk­groepen vrij­wil­li­gers die veel werk verrichten op de begraaf­plaatsen in onze gemeente. Ook de evene­menten Licht op Herin­ne­ring (Leens), Herin­ne­rings­mo­ment (Ulrum) en Wereld­licht­jesdag (Wehe — den Hoorn/Eenrum) en de Nati­o­nale Doden­her­den­king op 4 mei zijn een onder­deel van deze tentoon­stel­ling.

Alle bestaande en inmid­dels opge­heven begra­fenis-/uit­vaart­ver­e­ni­gingen krijgen volop aandacht en uit het archief van deze vere­ni­gingen wordt het één en ander aan de tentoon­stel­ling toege­voegd. Zo zijn er bijvoor­beeld oude notulen, oprich­tings­akten, foto’s en kleding te zien. Ook een oude lijkkar en oude houten draag­baren worden tentoon­ge­steld.

Uit het depot van Borg Verhil­dersum in Leens komen onder andere een hele oude lijk­kist, graf­trom­mels, rouw­sie­raden en kleding. Arche­o­lo­gisch Depot voor Bodem­vond­sten uit Nuis komt met prach­tige oude items, zoals bijvoor­beeld gevonden urnen. MONUTA laat bijvoor­beeld herin­ne­rings­sie­raden, een kist in de kleuren van de Groninger vlag en de geschie­denis van een uitvaart­on­der­nemer zien.

De tentoon­stel­ling kon niet worden gere­a­li­seerd zonder onder­steu­ning van Loket Leef­baar­heid, Rabo­bank Noorden­veld West Groningen, Gemeente De Marne en de stich­ting Ulrum 2034.


Lauwersland Online - Tentoonstelling “Begraafgebruiken en Grafsymboliek” in Ulrum


Rond­lei­dingen

Ds. K.G.Pieterman zal enkele rond­lei­dingen verzorgen:

• Op vrijdag 20 oktober is er een rond­lei­ding op de Histo­ri­sche begraaf­plaats Snak­ke­buren in Ulrum;
• Op vrijdag 27 oktober is er een rond­lei­ding op de begraaf­plaats in Leens;
• Op donderdag 2 november is er een rond­lei­ding op de Begraafplaats/kerkhof in Niekerk (De Marne).

De rond­lei­dingen starten om 13:30 uur op de genoemde begraaf­plaats. Deel­name is gratis maar een gift wordt op prijs gesteld.

Met de tentoon­stel­ling is de Schat­koamer vaker geopend en de toegang tijdens de tentoon­stel­ling is niet gratis. De entree bedraagt € 1,00 per persoon.

Data

Donderdag 19 oktober 13:00 — 16:00 uur
Vrijdag 20 oktober 13:00 — 16:00 uur
Zaterdag 21 oktober 13:00 — 16:00 uur

Donderdag 26 oktober 13:00 — 16:00 uur
Vrijdag 27 oktober 13:00 — 16:00 uur
Zaterdag 28 oktober 13:00 — 16:00 uur

Donderdag 2 november 13:00 — 16:00 uur
Vrijdag 3 november 13:00 — 20:00 uur
Zaterdag 4 november 13:00 — 19:00 uur


Lauwersland Online - Tentoonstelling “Begraafgebruiken en Grafsymboliek” in Ulrum


Op vrijdag 3 november langer geopend in verband met Licht op Herin­ne­ring op de begraaf­plaats aan de Achter­valge in Leens. Op zaterdag 4 november langer geopend in verband met Herin­ne­rings­mo­ment Ulrum op de Alge­mene Begraaf­plaats aan de Leen­sterweg in Ulrum.

Tijdens deze beide evene­menten is de begraaf­plaats langer open­ge­steld. De paden worden verlicht door ruim 1000 kaarsjes. Voor iedereen is er de gele­gen­heid om even stil te staan bij een over­le­dene, een kaarsje te branden op het graf van een dier­bare, of op een speciaal inge­richte plek een kaarsje te branden voor over­le­denen die elders ten ruste zijn gelegd.

U kunt dus even­tueel uw bezoek aan de tentoon­stel­ling combi­neren met één van deze evene­menten!


Schat­koamer Ollerom
Haarweg 1
9971 BN Ulrum