Terra MBO stu­dent Hidde Dijkstra nati­o­naal kam­pioen ploegen

Foto’s: © Terra MBO

Tij­dens het NK ploegen op het ter­rein van Par­le­vliet Agro in Ril­land (Zee­land) op vrijdag 23 sep­tember werd Terra MBO stu­dent Hidde Dijkstra de win­naar in de AOC-Klasse.

Het NK ploegen telt zo’n 120 deel­ne­mers uit heel Neder­land. Van­daag ploegden de moderne trek­kers, morgen zijn de paarden en old­ti­mers aan de beurt.

Samen met zijn docent en mede­stu­denten Pieter en Stijn ver­trok Hidde afge­lopen woensdag rich­ting Zee­land. Don­derdag was er tijd om te oefenen op het proef­veld in de Zeeuwse klei en van­daag was het dan ein­de­lijk zover. Het oefenen heeft geloond want Hidde werd kam­pioen in de AOC-Klasse en neemt een prach­tige beker mee terug naar Groningen.

Over Terra

Terra is een oplei­dings­cen­trum dat Prak­tijk­on­der­wijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en vol­was­se­nen­on­der­wijs (Ter­raNext) aan­biedt in de pro­vin­cies Drenthe, Gro­ningen en Fries­land. Onze oplei­dingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de oplei­dingen te maken hebben met groen, voe­ding, dier, natuur & milieu.

De mbo-oplei­dingen van Terra orga­ni­seren we vanuit Emmen, Gro­ningen en Meppel. De hip­pi­sche oplei­dingen volg je voor een groot deel vanuit het hip­pisch cen­trum ‘Sun­rise Sta­bles’ in Assen. Daar­naast geven we veel les op prak­tijklo­ca­ties. Je bent dus ook veel buiten de school!

Prak­tijk­on­der­wijs volg je in Winsum, voor vmbo-groen kun je terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Olde­kerk, Winsum en Wol­vega. Het Groene Lyceum bieden we aan in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wol­vega. Het vol­was­se­nen­on­der­wijs (Ter­raNext) wordt ver­zorgd op één van onze loca­ties of bij een bedrijf of instel­ling ‘in com­pany’. Terra maakt onder­deel uit van Onder­wijs­groep Noord.

Bezoek voor meer infor­matie de web­site www.terra.nl

Meer nieuws en activiteiten