Lauwersland Online - Tienjarig jubileum voor Eigen Wijs School

Tienjarig jubileum voor Eigen Wijs School

Met een viering ten huize van Audrey Jantje Nonkes, werd onlangs op fees­te­lijke wijze stil­ge­staan bij het feit dat het tien jaar is geleden dat de Eigen Wijs School is opge­richt.

Voor deze bijeen­komst waren allen uitge­no­digd die op de een of ander wijze bij deze school betrokken waren of zijn. Het ging dan ook niet alleen om mensen van het eerste uur, maar ook om degenen die zich later aange­trokken voelden. Zo waren er deel­ne­mers uit de kern­groep en ook een inwoon­ster van Groningen die poppen vervaar­digt. Van degenen die niet aanwezig konden zijn, kwamen vele kaarten met feli­ci­ta­ties en goede wensen binnen. Voordat er van een heer­lijke taart kon worden gesmuld, staken de aanwe­zigen een kaarsje aan. Daarna was er uitge­breid voor een diep­gaande gedach­te­wis­se­ling.

Bij de Eigen Wijs School gaat het erom dat het kind recht gedaan wordt. Eigen Wijs is een school met als doel: het scheppen van voor­waarden voor het in vrij­heid laten ontplooien naar aard en aanleg van kinderen en jongeren van nul tot acht­tien jaar. Twee woorden die de basis vormen van Eigen Wijs zijn aarde en vertrouwen.

In de fraaie uitgave, die tijdens de bijeen­komst aan de aanwe­zigen werd uitge­reikt, gaat Audrey Jantje Nonkes dieper in op de bena­de­ring van het kind dat is te verge­lijken met een zaadje in de aarde. Alle kwali­teiten zijn al aanwezig. Het enige dat een kind nodig heeft om uit te groeien, is een voedings­bodem. Het kind heeft daarbij lief­de­volle aandacht nodig van met name ouders en van de bege­lei­ders op de scholen. Zee essen­tieel is daar bij dat het kind mag opgroeien naar eigen aard en aanleg. Zoals een bloem om haar pracht te tonen haar ruimte nodig heeft, mag een kind opgroeien tot een volwas­senen met een eigen persoon­lijke ruimte.

De volwas­senen die het kind omringen, spelen een grote rol bij het zelf­ver­trouwen. Daar­naast heeft het kind er recht op dat het wordt aanvaard zoals het is. Verder komt de houding van de volwas­sene naar het kind tot uiting in de commu­ni­catie.

Tijdens de bijeen­komst stelde Audrey Jantje Nonkes dat de afge­lopen tien jaar veel hebben gebracht. Gedu­rende de afge­lopen jaren heeft de school een periode kunnen func­ti­o­neren op de eerste etage van Dorps­huis d'Olle Schoul in Feer­werd. Het was een goede periode en de contacten met de Inspectie waren plezierig.

Nu wordt er voor­uit­ge­blikt. Er staat een speel­groep in de stei­gers onder leiding van Karin Polak uit Nieuw Roden. Hier zijn kinderen van nul tot en met drie jaar uitge­no­digd. Het is de bedoe­ling dat deze gaat groep gaat draaien in het Dorps­huis te Feer­werd.

Voor meer infor­matie kan contact worden opge­nomen met Audrey Jantje Nonkes, tele­foon 0594 — 621 843.

© Janny de Weijs — Krol