Lauwersland Online - Tinten Welzijnsgroep wordt definitief nieuwe aanbieder basisondersteuning in BMWE-gemeenten

Tinten Welzijns­groep wordt defi­ni­tief nieuwe aanbieder basis­on­der­steu­ning in BMWE-gemeenten

Tinten Welzijns­groep heeft defi­ni­tief de opdracht gekregen om de basis­on­der­steu­ning uit te voeren in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. Vanaf 2018 gaat de lokale werk­or­ga­ni­satie “Mensen­werk Hoge­land” van start, waarin het maat­schap­pe­lijk werk en welzijns­werk, jonge­ren­werk en cliën­ton­der­steu­ning wordt onder­ge­bracht.

"We zijn blij met deze partij en hebben er alle vertrouwen in dat Tinten Welzijns­groep de basis­on­der­steu­ning goed zal uitvoeren.", zegt wethouder Harald Bouman van de gemeente Eems­mond. De gemeenten hebben met Tinten Welzijns­groep de afspraak gemaakt dat bij de uitvoe­ring zo veel moge­lijk van het huidige perso­neel ingezet gaat worden. Binnen­kort orga­ni­seert Tinten infor­ma­tie­bij­een­kom­sten voor het perso­neel van de huidige orga­ni­sa­ties.

Geen bezwaren

De keuze voor Tinten Welzijns­groep is het resul­taat van een Euro­pese aanbe­ste­ding volgens de Best Value aanpak. Dit traject is in het voor­jaar van 2017 gestart. De gemeenten zijn verplicht om opnieuw aan te besteden, omdat de contracten met de huidige partijen eind dit jaar aflopen. Tinten welzijns­groep kwam hierbij als beste uit de bus. Deze week liep de bezwaar­ter­mijn van het gunning­be­sluit af. Er zijn geen bezwaren inge­diend. Hier­door kan Tinten Welzijns­groep defi­ni­tief van start gaan.

Nieuwe orga­ni­satie

Tinten Welzijns­groep gaat haar werk in de BMWE-gemeenten uitvoeren onder de naam: "Mensen­werk Hoge­land". Inwo­ners die momen­teel onder­steu­ning van de huidige aanbie­ders ontvangen, worden zo snel moge­lijk geïn­for­meerd over de over­gang naar de nieuwe orga­ni­satie.

De huidige welzijns­or­ga­ni­sa­ties gaan de komende periode samen met Tinten Welzijns­groep zorgen voor een goede over­dracht en soepele over­gang naar de nieuwe orga­ni­satie. De bestaande acti­vi­teiten worden na 1 januari 2018 door Tinten Welzijns­groep voort­gezet. Daar waar wense­lijk, wordt het acti­vi­tei­ten­aanbod in de loop van het jaar, in overleg met inwo­ners en de gemeenten, aange­past.

Over Tinten Welzijns­groep

Krachten bundelen en kennis delen met behoud van klein­scha­lig­heid. Deze gedachten liggen ten grond­slag aan het ontstaan van Tinten Welzijns­groep.

Tinten werd in 2010 opge­richt uit vijf zelf­stan­dige welzijns­or­ga­ni­sa­ties die hun oorsprong vinden in een gebied met een eigen gezicht: de Veen­ko­lo­niën. In de jaren daarna schaarden diverse bestaande orga­ni­sa­ties zich even­eens onder de groep. Ook werden onder Tinten Welzijns­groep een aantal nieuwe orga­ni­sa­ties gelan­ceerd. Een gede­tail­leerde tijds­lijn van de ontwik­ke­lingen sinds de oprich­ting van Tinten Welzijns­groep kunt u hier bekijken.

De orga­ni­sa­ties die samen Tinten Welzijns­groep vormen zijn:

• Andes, gemeente Borger-Odoorn
• De Badde, gemeente Pekela
• Compaen, gemeente Veendam
• Sociaal Werk Oldambt, gemeente Oldambt
• Impuls, gemeente Aa en Hunze
• Sedna, gemeente Emmen
• Stich­ting Peuter­werk, gemeente Emmen, Stads­ka­naal, Veendam & Pekela
• Tinten Trai­ning & Advies
• Vaart, gemeente Assen
• Welstad, gemeente Stads­ka­naal
• Welzijn Belling­wedde, gemeente Belling­wedde

In totaal telt de groep zo’n 550 mede­wer­kers. Maar ook al zijn we groot, we blijven lokaal dicht bij mensen staan. Dat kan doordat iedere orga­ni­satie zelf­standig opereert en zo aansluit bij de speci­fieke, lokale opdracht. Geza­men­lijk maken de orga­ni­sa­ties gebruik van de faci­li­te­rende dien­sten van het Tinten Bedrijfs­bu­reau en Tinten Trai­ning & Advies, beide geves­tigd in Gieten.

Hoewel alle orga­ni­sa­ties hun couleur locale dus behouden, maakt de verwant­schap ons sterk om gemeen­schap­pe­lijke uitda­gingen aan te gaan.

Bezoek voor meer infor­matie over Tinten Welzijns­groep de website www.tintenwelzijnsgroep.nl !