Lauwersland Online - De Tirrel: dé plek in Winsum waar onderwijs, sport en vrije tijd samenkomen

De Tirrel: dé plek in Winsum waar onderwijs, sport en vrije tijd samenkomen

De Tirrel wordt de nieuwe naam voor het project in Winsum waar onder­wijs, zorg, sport en vrije tijd samen­komen. Tot vorige week kon iedereen een stem uitbrengen op Munster­cirkel of De Tirrel. De Tirrel kreeg maar liefst 81% van de stemmen.

Al eerder kon iedereen uit Winsum een naam insturen voor het unieke project dat op het terrein van De Twaalf Hoven in Winsum wordt gere­a­li­seerd. Veel Winsu­mers, jong en oud, gaven gehoor aan deze oproep. Een jury heeft uit alle inzen­dingen De Tirrel en Munster­cirkel gekozen als de twee laatste kans­heb­bers. Vervol­gens kon iedereen stemmen op één van deze twee namen.

Ruim 370 stemmen zijn binnen­ge­komen via de website van de gemeente. Hiervan was 81% voor De Tirrel en 19% voor Munster­cirkel: de Winsu­mers hebben een duide­lijke voor­keur uitge­sproken. Itie Nijhoff uit Winsum heeft deze naam inge­stuurd. Zij wint hiermee een iPad mini en een bankje op het terrein met daarop haar eigen naam.

De Tirrel

Tirrel is een Gronings woord. Het bete­kent "slim levende", oftewel erg levendig. Deze bete­kenis past bij de visie en filo­sofie achter het project. Een leven­dige plek in de wijk waar iedereen altijd terechtkan. Kinderen houden ouderen actief, ouderen houden kinderen betrokken.

De jury heeft deze naam laten natrekken bij de streek­taal­func­ti­o­naris en Het Huis van de Groninger Cultuur. Ook zij deelden de mening dat dit een mooie naam is voor het toekom­stige gebouw.

Het vervolg

Winsu­mers krijgen ruim de tijd om aan de naam te wennen. De verwach­ting is dat begin 2019 De Tirrel daad­wer­ke­lijk als gebouw staat en De Twaalf Hoven, Tiggel­dobbe en De Pira­miden daarmee een nieuw onder­komen hebben. Er zijn gesprekken gaande met andere organisaties,die wellicht ook een plek krijgen in De Tirrel.

Binnen­kort wordt een website ontwik­keld met meer infor­matie over dit bijzon­dere project.

© Gemeente Winsum