Lauwersland Online - Trein in Winsum ontspoord na botsing met melkwagen

Trein in Winsum ontspoord na botsing met melkwagen + updates

Een trein is rond het middaguur op de onbe­waakte spoor­weg­over­gang op de Voslaan in Winsum op een vracht­wagen gebotst en gedeel­te­lijk ontspoord.

De vracht­wagen, een melk­auto van Fries­land­Cam­pina, is door de aanrij­ding gekan­teld en in een sloot terecht­ge­komen. De chauf­feur van de vracht­wagen is licht­ge­wond geraakt en ter plekke behan­deld aan zijn verwon­dingen. Twee in de trein aanwe­zige perso­neels­leden van Arriva, waar­onder de machi­nist, zijn onge­deerd gebleven.

Volgens Arriva zaten er 50 mensen in de trein. In totaal raakten 3 mensen zwaar- en 15 licht­ge­wond. 11 slacht­of­fers zijn naar verschil­lende zieken­huizen in de regio over­ge­bracht. Licht­ge­wonden zijn in de brand­weer­ka­zerne van Winsum opge­vangen door artsen, verple­gend perso­neel en een team van acht mede­wer­kers van het Rode Kruis. De meeste gewonde passa­giers hebben kneu­zingen en snij­wonden door rond­vlie­gend glas opge­lopen. Onge­deerde passa­giers zijn opge­vangen in een naast­ge­legen boer­derij.

Tien­tallen ambu­lances en de brand­weer kwamen ter plaatse. De politie heeft mensen opge­roepen om de hulp­ver­le­ners zo veel moge­lijk de ruimte te bieden. Het trein­ver­keer tussen Sauwerd en Warffum ligt tot -vermoe­de­lijk- morgen­och­tend stil. Er rijden bussen tussen Sauwerd en Warffum. Arriva heeft het infor­ma­tie­nummer 0800 — 0200 746 geopend. Bezoek de website van Arriva voor meer infor­matie over de aange­paste dienst­re­ge­ling. De wegbe­heerder meldt dat de N361 waar­schijn­lijk het hele weekend afge­sloten blijft vanwege bergings­werk­zaam­heden.

De chauf­feur van de vracht­wagen is later in de middag aange­houden en over­ge­bracht naar het poli­tie­bu­reau. Hij zal daar worden gehoord als verdachte. Speci­a­listen van de politie, Arriva en de Onder­zoeks­raad voor de Veilig­heid doen onder­zoek naar de toedracht van het ongeval.

Spoorwegovergangen in de gemeente Winsum

Er is veel kritiek op de onvei­lig­heid van spoor­weg­over­gang op de Voslaan. Bij twee verschil­lende onge­lukken, op 2 april en 14 oktober 2014, zijn op deze spoor­weg­over­gang twee personen om het leven gekomen.

In juni werd bekend dat de onbe­waakte over­wegen in Winsum de komende jaren worden verbe­terd of opge­heven. Staats­se­cre­taris Sharon Dijksma (Infra­struc­tuur en Milieu) heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente Winsum en de provincie Groningen. De overweg op de Voslaan wordt als eerste aange­pakt.

Bij de Voslaan wordt een nieuwe weg aange­legd die parallel loopt aan het spoor en leidt naar een veili­gere spoor­weg­over­gang. Wanneer men gaat beginnen met de aanleg van de weg is niet bekend omdat de nieuwe weg het grond­ge­bied van meer­dere boeren door­kruist. Er moet eerst over­een­stem­ming worden bereikt over aankoop of kavel­ruil van de betref­fende gronden.

De over­wegen in de gemeente Winsum moeten voor 2020 veilig zijn en gaat 6,5 miljoen euro kosten.