Lauwersland Online - TU Delft onderzoekt schades aan gebouwen in en aan randen aardbevingsgebied

TU Delft onderzoekt schades aan gebouwen in en aan randen aardbevingsgebied

De TU Delft start in opdracht van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) met een onder­zoek naar de oorzaak van schades aan gebouwen in en aan de randen van het aard­be­vings­ge­bied.

Het onder­zoek richt zich op de moge­lijke oorzaken van schade aan gebouwen, ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn. De TU Delft gaat in november 2016 van start en het onder­zoek is naar verwach­ting na de zomer van 2017 afge­rond.

Het aantal meldingen van schade in en aan de randen van het aard­be­vings­ge­bied in Groningen is zeer groot. "Er hebben al veel onder­zoeken plaats­ge­vonden die aangeven wat de oorzaak niet is. Het is tijd om te bekijken wat de oorzaken van de schades dan wel kunnen zijn. Wij hebben de TU Delft gevraagd om het onder­zoek te starten en daarbij niet alleen te focussen op aard­be­vingen, maar ook andere moge­lijke oorzaken zoals zout­win­ning of gasop­slag hierin mee te nemen.", aldus Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen Hans Alders.

Onderzoeksgebieden

Het onder­zoek richt zich speci­fiek op complexe gevallen van schade waarbij verschil­lende oorzaken moge­lijk of aanne­me­lijk zijn. Ook wordt gekeken of en in welke mate de schade ook zou zijn opge­treden als er geen sprake was van mijn­bouw.

Het onder­zoek richt zich op de twaalf gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, name­lijk De Marne, Winsum, Bedum, Eems­mond, Loppersum, Delf­zijl, Appin­gedam, Sloch­teren, Ten Boer, Hooge­zand-Sappe­meer, Menter­wolde en Groningen. En op de gemeenten Oldambt, Zuid­horn, Belling­wedde, Pekela, Veendam en Haren. Het dorp Moddergat in de Friese gemeente Donge­ra­deel wordt ook meege­nomen. Het onder­zoeks­ge­bied betreft dus het aard­be­vings­ge­bied en de randen rond de voor­ma­lige scha­de­con­tour.

Onafhankelijk onderzoek

De weten­schap­pe­lijke kwali­teit, kennis over de aard­be­vings­pro­ble­ma­tiek in Noord­oost Groningen en borging van de onaf­han­ke­lijk­heid van het onder­zoeks­team ten opzichte van de NAM zijn belang­rijke voor­waarden voor het uitvoeren van dit onder­zoek. Een team van deskun­digen voert het onder­zoek uit onder leiding van professor Jan Rots en Piet van Staal­duinen van de TU Delft. Daar­naast heeft de NCG een bege­lei­dings­groep en klank­bord­groep inge­steld die advies geven. In de bege­lei­dings­groep zitten verte­gen­woor­di­gers uit de maat­schap­pe­lijke en bestuur­lijke stuur­groep en van NAM, Nedmag, AkzoNobel, Gasunie, Tech­ni­sche commissie bodem bewe­ging, Commissie Bodem­da­ling Groningen, Kern­cen­trum Advies Funde­ringen, LTO Noord-Groningen, Minis­terie van Econo­mi­sche Zaken en twee experts. De klank­bord­groep bestaat uit verte­gen­woor­di­gers uit het gebied (Wolden­dorp, Onder­dendam, Niehove, Olde­hove, Grijpskerk, Veenkoloniën/Borgdam en Scheemda).

Validatieonderzoek

Het onder­zoek is een vervolg­op­dracht op het vali­da­tie­on­der­zoek van afge­lopen zomer. De TU Delft contro­leerde daarin de onder­zoeks­me­thode van een eerder onder­zoek van Arcadis. Arcadis trok in dat onder­zoek de conclusie dat de waar­schijn­lijk­heid van schade door aard­be­vingen in totaal elf onder­zochte gebieden kleiner is dan 1% en dus verwaar­loos­baar is. Uit het vali­da­tie­on­der­zoek van de TU Delft in opdracht van de NCG bleek dat deze conclusie te stellig en onvol­doende onder­bouwd was. De gemelde schades aan de randen worden daarom nu als nog opge­nomen. Dit gebeurt in de vorm van een proef met een gerichte aanpak door Centrum Veilig Wonen. In deze proef wordt niet — zoals nu gebrui­ke­lijk is — alleen gekeken of aard­be­vingen de oorzaak zijn, maar wordt ook aandacht besteed aan andere oorzaken en de samen­hang.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen