Lauwersland Online - Twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in de gemeente De Marne

Twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in de gemeente De Marne

Vanoch­tend heeft burge­meester Koos Wiersma van de gemeente De Marne twee Konink­lijke Onder­schei­dingen uitge­reikt. De heer B. de Boer uit Zout­kamp en mevrouw A.Y. Broek­huizen uit Zuur­dijk zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Beiden hebben zich voor de samen­le­ving bijzonder verdien­ste­lijk gemaakt en hebben op een bijzon­dere manier inhoud gegeven aan hun acti­vi­teiten. Vanuit de samen­le­ving en hun directe omge­ving is hier veel waar­de­ring en erken­ning voor.

De heer Bert de Boer

is een zeer actieve vrij­wil­liger bij de Konink­lijke Neder­landse Redding Maat­schappij. In 1990 is hij begonnen als opstapper bij het redding­sta­tion Egmond aan Zee en na zijn verhui­zing naar Zout­kamp is hij toege­treden tot de beman­ning van het redding­sta­tion Lauwersoog.

Vanaf 1990 tot en met juli 2016 heeft hij als vrij­wil­liger bij de KNRM verschil­lende func­ties bekleed, waarvan onge­veer 10 jaar als schipper en 7 jaar als plaats­ver­van­gend schipper.

1990 – 1997 opstapper redding­sta­tion Egmond aan Zee
1997 – 1999 opstapper redding­sta­tion Lauwersoog
1999 – 2003 plaats­ver­van­gend schipper redding­sta­tion Lauwersoog
2003 – 2013 schipper redding­sta­tion Lauwersoog
2013 – juli 2016: plaats­ver­van­gend schipper redding­sta­tion Lauwersoog
heden: helper aan de wal bij het KNRM-station op Lauwersoog

Als schipper gaf hij leiding aan de beman­ning aan boord en was hij ook verant­woor­de­lijk voor de dage­lijkse leiding van het redding­sta­tion.

De heer Bert de Boer heeft door zijn kennis en erva­ring op een uitste­kende manier een bijdrage gele­verd aan de KNRM Lauwersoog.

Mevrouw Annette Broekhuizen

zet zich al jaren met hart en ziel in voor het behoud en gebruik van het cultu­reel erfgoed in Noord-Groningen. Ze is actief als voor­trekker in verschil­lende func­ties van de Stich­ting Oude Groninger Kerken te Groningen. Mevrouw Annette Broek­huizen beschikt over een groot netwerk en is zeer succesvol in het verwerven van finan­ciële middelen.

1974 – heden: in 1974 werd de kerk van Zuur­dijk over­ge­dragen aan de Stich­ting Oude Groninger Kerken. Vanaf dat moment is mevrouw Broek­huizen een zeer gemo­ti­veerde vrij­wil­lig­ster van de kerk van Zuur­dijk. Zij weet steeds plannen te ontwik­kelen om de kerk en het histo­ri­sche kerkhof onder de aandacht te brengen.

Zij reali­seerde onder andere de restau­ratie van de kerk, het orgel, het kerkhof en het lijken­huisje op de begraaf­plaats, waar zij even­eens een gedenk­steen Armhoes Joapke verwe­zen­lijkte. Ook werd de Stich­ting Begraven op Suther­dicke opge­richt. Op dit moment zijn er graven geres­tau­reerd, schoon­ge­maakt en belet­terd. Verder orga­ni­seert zij acti­vi­teiten in en om de kerk, zoals lezingen, expo­si­ties en concerten.

1996–2009: Mevrouw Broek­huizen werkte als PR-mede­werk­ster en bestuurslid voor de bota­ni­sche tuin Domies Toen in Pieter­buren. Zij verzorgde de public rela­tions en orga­ni­seerde rond­lei­dingen. Ook werkte zij mee aan het tot stand komen van het boekje over stin­zen­planten "Borg­bloumkes in en rond Domies Toen in Pieter­buren".

2012-heden: Mevrouw Broek­huizen is voor­zitter van de Stich­ting Behoud Molen De David te Warffum. De stich­ting is opge­richt om de hout­zaag­molen te restau­reren en een defi­ni­tieve plek te geven op het terrein van Open­lucht­mu­seum Het Hoog­e­land. Op crea­tieve wijze heeft zij middelen en manieren gevonden om draag­vlak te krijgen en daarmee voldoende fondsen te inte­res­seren voor het project.

Mevrouw Broek­huizen heeft een tome­loze inzet voor alles wat zij doet, lijkt onver­moei­baar en weet mensen in actie te brengen.