Lauwersland Online - Twee molenaars geslaagd voor examen

Twee molenaars geslaagd voor examen

Na de brand in Burum, waarbij molen Wind­lust in vlammen opging, waren er diverse mensen die graag de oplei­ding tot mole­naar wilden volgen. Burumer mole­naar Tjerk van der Veen werd hun leer­meester. 

Na de oplei­ding van bijna 2 jaar, voor­na­me­lijk op molen Toch­ma­land in Kollum, zijn Tineke Popma en Symen de Boer afge­lopen weekend geslaagd voor hun examen. Het examen werd afge­nomen door de examen­com­missie van het Gild Fryske Moun­ders, bestaande uit de eigen leer­meester, Tjerk van der Veen, en de twee onaf­han­ke­lijke exami­na­toren Job Koehoorn en Yolt IJzerman.

Stich­ting Erfgoed Kollu­mer­land en Nieuw­kruis­land feli­ci­teert Tjerk met zijn succes­volle eerste examen, en Tineke en Symen met hun mole­naars­di­ploma, en wenst hun veel plezie­rige draai-uren.

Het ambacht van molenaar

Het ambacht van mole­naar bestaat al sinds de Middel­eeuwen. Na de Tweede Wereld­oorlog zorgden de tech­ni­sche en econo­mi­sche veran­de­ringen ervoor dat vrijwel alle molens tot stil­stand kwamen en daarmee leek het beroep van mole­naar geheel te verdwijnen.

Tegen­woordig houden zo’n 40 beroeps­mo­le­naars en een groot aantal vrij­wil­lige mole­naars de molens in Neder­land draai­ende. Met een offi­ciële oplei­ding hopen de mole­naars hun ambacht levend te houden. Aanwas van nieuwe vrij­willig mole­naars is dan ook van groot belang.