Lauwersland Online - Tweede secretaris voor de Cliëntenraad BMWE

Tweede secretaris voor de Cliëntenraad BMWE

De Cliën­ten­raad BMWE is een onaf­han­ke­lijke advies­raad in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond, zij advi­seert de gemeenten gevraagd en onge­vraagd over de belangen van de uitke­rings­ge­rech­tigden, het beleid en de uitvoe­ring van de Parti­ci­pa­tiewet en het overige beleid op het gebied van sociale zaken.

Hierbij gaat het ook om zaken die de uitvoe­ring en de kwali­teit van de gemeen­te­lijke dienst­ver­le­ning betreffen op het gebied van werk en inkomen. Op basis van signalen van de uitke­rings­ge­rech­tigden en mensen met een laag inkomen kan de Cliën­ten­raad zaken en ontwik­ke­lingen bij de gemeenten aankaarten. De Cliën­ten­raad behar­tigt geen indi­vi­duele belangen en/of zaken.

De Cliën­ten­raad is er voor de mensen die afhan­ke­lijk zijn van een uitke­ring op basis van de Parti­ci­pa­tiewet (Wwb, Wajong en WSW).


Per 1 januari 2017 is de Cliën­ten­raad BMWE op zoek naar een enthou­si­aste vrij­wil­liger die de secre­taris kan onder­steunen bij zijn werk­zaam­heden.

Wat ga je doen?

• het voor­be­reiden, bijwonen en notu­leren van de verga­de­ringen
• bewaken van agen­da­punten en actie­punten
• het onder­houden van contacten met de overige leden
• het meedenken bij het ontwik­kelen van beleid.

Er vinden zo'n 12 tot 15 keer per jaar verga­de­ringen, in verschil­lende samen­stel­ling, plaats waarin het gemeen­te­lijke uitvoe­rings­be­leid, veror­de­ningen, erva­ringen en signalen besproken worden. Aan deel­name aan de verga­de­ringen van de Cliën­ten­raad is een vergoe­ding verbonden en ook de gemaakte reis­kosten naar de verga­der­lo­catie worden vergoed.

De Cliën­ten­raad is op zoek naar een kandi­daten die:

• woon­achtig zijn in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum of Eems­mond en behoren tot de doel­groep van de Parti­ci­pa­tiewet.


Ben jij de tweede secre­taris die de Cliën­ten­raad zoekt, ben je geïn­te­res­seerd en enthou­siast? Schrijf dan een korte moti­vatie naar info@clientenraadsozawe.nl.

Voor meer infor­matie en een afspraak voor een oriën­te­rend gesprek kun je contact opnemen met de secre­taris Jan Meij­erhof, tele­foon: 06 — 2142 0428. Bezoek voor meer infor­matie de website www.clientenraadsozawe.nl.