Lauwersland Online - Uitbreiding Eemshaven door gebiedsontwikkeling in Oostpolder

dinsdag 13 april 2021

Uitbrei­ding Eems­haven door gebieds­ont­wik­ke­ling in Oostpolder

De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge­land hebben het voor­nemen om de Eems­haven uit te breiden door een bedrij­ven­ter­rein te ontwik­kelen in de Oost­polder. Hiermee willen provincie en gemeente vooral werk­ge­le­gen­heid creëren. Gede­pu­teerde Staten van de provincie Groningen en het college van burge­meester en wethou­ders van de gemeente Het Hoge­land hebben vandaag besloten om te starten met de uitwer­king van een master­plan voor de Oost­polder. Het master­plan zal worden uitge­werkt in een open plan­proces met alle partijen die een belang hebben. Uiter­aard is dit besluit onder voor­be­houd van besluit­vor­ming in Provin­ciale Staten en de gemeen­te­raad; er wordt wel alvast gestart met de voor­be­rei­dingen van het masterplan.

Direct omwo­nenden in Oude­schip, Konings­oord, Heuvel­derij, Nooit­ge­dacht en Polen zijn vanavond op hoofd­lijnen bijge­praat tijdens een online bewo­ners­bij­een­komst met Mirjam Wulfse (gede­pu­teerde provincie Groningen) en Eltjo Dijk­huis (wethouder gemeente Het Hoge­land). Aanstaande zaterdag 17 april worden online gesprekken met bewo­ners geor­ga­ni­seerd, waarbij inwo­ners met bestuur­ders en project­me­de­wer­kers persoon­lijk in gesprek kunnen.

Kansen

Er is een toene­mende vraag naar grote bedrijfs­ka­vels van bedrijven die zich in Noord­oost Groningen willen vestigen. De gemeente en provincie zien kansen om in de Oost­polder de econo­mi­sche ontwik­ke­ling en werk­ge­le­gen­heid in Noord Groningen te stimu­leren. Dit is het gebied direct ten zuiden van de Eems­haven en wordt begrensd door de spoor­lijn (west­zijde), de dijk en lint­be­bou­wing van Oude­schip (zuid­zijde) en de N33 (oost­zijde). Daarbij richten zij zich met name op bedrijven uit de sectoren water­stof, batte­rijen, data­cen­ters, wind­energie, auto­mo­tive en ook op nieuwe vormen van high tech bedrijven. De Oost­polder is voor al deze sectoren een geschikte locatie. Deze sectoren brengen brede werk­ge­le­gen­heid voor hoger en lager geschoolde mensen. Bij de ontwik­ke­ling van de Oost­polder ontstaat boven­dien tijde­lijke werk­ge­le­gen­heid, door de bouw van de bedrijfs­panden, en ook afge­leide werk­ge­le­gen­heid bij de toele­ve­rende bedrijven.

Mirjam Wulfse: "Dit is een kans­rijke ontwik­ke­ling voor Groningen. Deze uitbrei­ding biedt vesti­gings­mo­ge­lijk­heden voor bedrijven die een bijdrage leveren aan het creëren van meer werk­ge­le­gen­heid, het vergoenen van de indu­strie en aan de ener­gie­tran­sitie. En dat is niet alleen goed voor Groningen maar ook voor Nederland."

In gesprek met de omgeving

De gebieds­ont­wik­ke­ling in de Oost­polder heeft invloed op de directe woon­om­ge­ving. Voor de provincie en de gemeente is het daarom belang­rijk dat inwo­ners, onder­ne­mers en belan­gen­groe­pe­ring en -orga­ni­sa­ties meedenken over de inrich­ting van de Oost­polder. Hier­voor worden de komende maanden verschil­lende gespreks­ta­fels geor­ga­ni­seerd. De ambitie is om slimme combi­na­ties te maken van econo­mi­sche ontwik­ke­ling met ideeën van inwo­ners voor leef­baar­heid, natuur, recre­atie en duur­zaam­heid. Voor effecten op de leef­baar­heid die het gevolg zijn van de reali­satie van deze uitbrei­ding wordt een compen­sa­tie­re­ge­ling gemaakt in overleg met de omge­ving. Eltjo Dijk­huis: "Ik ben blij dat er nu einde­lijk duide­lijk­heid is voor de inwo­ners van Oude­schip en omgeving."

Voor­waarden ontwik­ke­ling Oostpolder

De provincie en de gemeente stellen vier voor­waarden aan de nieuwe ontwik­ke­ling van de Oost­polder. De woon­functie in de omlig­gende dorpen moet zo veel moge­lijk behouden blijven. De mili­eu­normen uit de struc­tuur­visie (voor geluid, externe veilig­heid en lucht­kwa­li­teit, zoals geur en stof) zijn hierbij het uitgangs­punt. In de derde plaats moeten er goede over­gangs­zones komen, als groen-blauwe buffers tussen het bedrij­ven­ter­rein en de huizen. Ten slotte is het uitgangs­punt voor de inrich­ting van het bedrij­ven­ter­rein dat het nieuwe wind­park behouden blijft.

Meer infor­matie

Op zaterdag 17 april kunnen omwo­nenden persoon­lijk in gesprek gaan met gede­pu­teerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijk­huis. Vanwege corona zijn de gesprekken (helaas) digi­taal. Omwo­nenden kunnen zich hier­voor aanmelden. Meer infor­matie is ook te vinden op de website www.hetdigitalediggelschip.nl. Vervol­gens start de komende maanden een uitge­breid participatietraject.

Media & tekst: © Provincie Groningen