Lauwersland Online - Uw bestuur klaar voor de toekomst?!

Uw bestuur klaar voor de toekomst?!

Op donderdag 25 januari van 17:30 tot 21:30 uur orga­ni­seren CMO STAMM, de Steun­punten Vrij­wil­li­gers­werk en de dorpen­co­ör­di­na­toren uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond de infor­ma­tie­bij­een­komst "Uw bestuur klaar voor de toekomst?!"

Een vervolg op de bijeen­komst "Zet vrij­wil­lige inzet in Het Hoge­land op de kaart" dat in het najaar van 2017 werd geor­ga­ni­seerd en waar besturen van vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties, raads­leden en bestuur­ders met elkaar in gesprek gingen over inwo­ner­kracht en de knel­punten rondom vrij­wil­lige inzet. Veel orga­ni­sa­ties gaven toen aan moeite te hebben bij het vinden van geschikte bestuurs­leden.

Tijdens de infor­ma­tie­bij­een­komst "Uw bestuur klaar voor de toekomst?!" zal een expert van NOC*NSF een presen­tatie en tips geven over bestuur­lijke vernieu­wing. Verder infor­meren vijf orga­ni­sa­ties uit Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond over hoe zij invul­ling geven aan het besturen. Er is tijdens de avond volop gele­gen­heid om erva­ringen en kennis te delen.

De infor­ma­tie­bij­een­komst is voor bestuur­ders van vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties, vrij­wil­li­gers­co­ör­di­na­toren en initi­a­tief­ne­mers uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond en wordt gehouden in De Blauwe Schuit aan de Warf­straat 1 in Winsum. Gezien het tijd­stip zorgt de orga­ni­satie voor een stamp­pot­buffet.

Aanmelden (link) voor de bijeen­komst kan tot en met zondag 21 januari en aan deel­name zijn geen kosten verbonden.

Deze infor­ma­tie­bij­een­komst is een onder­deel van het project "Sterk Vrij­wil­li­gers­werk" en wordt door de Provincie Groningen moge­lijk gemaakt.

Afbeel­ding: © CMO STAMM