De stuur­groep van het programma Súd Ie heeft afge­lopen donderdag Eson­stad nabij Anjum bezocht. Hier wordt een nieuwe schut­sluis met inno­va­tieve vispas­sage gere­a­li­seerd en zijn diverse inte­res­sante toeris­ti­sche ontwik­ke­lingen gaande.

Schut­sluis met inno­va­tieve vispassage

Project­leider René Feenstra toont de bouw van de nieuwe schut­sluis aan de stuur­groep­leden Klaas Fokkinga (gede­pu­teerde Provincie Fryslân), Jelle Boerema (wethouder gemeente Noar­deast-Fryslân) en Otto van der Galiën (dage­lijks bestuurslid Wetterskip Fryslân). " Het is een essen­tiële schakel in het bevaar­baar maken van de Súd Ie. Het beton is onlangs gestort. Voor de bouwvak komen de sluis­deuren erin en kan het water de sluis weer instromen.", aldus Feenstra.

Ook bena­drukt Feenstra de inno­va­tieve vispas­sage. "Wij verwachten dat met name paling en drie­door­nige stekel­baars straks gebruik gaan maken van de vistrap. Via diverse kamers wordt het hoog­te­ver­schil van 60 centi­meter over­brugt en kunnen de diadrome vissoorten van het Lauwersmeer naar het binnen­land en vica versa. Bijzonder aan deze passage zijn de zoge­naamde detec­tie­poortjes. Vissen met een zender worden gevolgd door onder­zoe­kers van Van Hall Larenstein."

Bruggen Eson­stad

Vervol­gens deelt project­leider Bokke Jan Boersma zijn plan­ning voor de nog te ontwik­kelen bruggen. "Bij de nieuwe sluis wordt de huidige dam vervangen door een betonnen brug. Op de camping van Eson­stad komt er ook nog een brug. Zodra de sluis klaar is, starten we met de werk­zaam­heden. Het doel is om de bruggen in het voor­jaar van 2022 gereed te hebben. Vanaf dan zijn boot­toe­risten welkom om van de route te gaan genieten."

Toeris­tisch aanbod

Onder­nemer Ido Pranger van Pavil­joen en Boot­ver­huur La Barca verheugt zich op de opening van de vaar­route: "Afge­lopen winter heb ik dit bedrijf over­ge­nomen. Ik zie mooie verbin­dingen met mijn bedrijf in Dokkum (Arti­sante red.). Ik bied mijn gasten straks graag een totaal­be­le­ving. Bijvoor­beeld: hier op de Skâns starten met een lekkere lunch, vervol­gens varen naar Dokkum en daar genieten van een diner. Een compleet dagje uit met het beste van beide werelden; stad én platteland."

Ook Jan ten Hoor, manager bij Landal Eson­stad ziet de kansen. "In 2006 stond ik aan de basis van de ontwik­ke­ling van dit vakan­tie­park. Ik had toen best wel zorgen over het toeris­ti­sche aanbod in de regio. Inmid­dels is er voor onze gasten al veel te doen, maar diver­si­teit is altijd wense­lijk. Onze gasten krijgen straks een extra keuze­mo­ge­lijk­heid; name­lijk water­sporten op het rusti­gere water Súd Ie. Voor de begin­nende water­sporter kan het Lauwersmeer soms iets te heftig zijn."

Project­leider Toerisme en Recre­atie Eliza­beth Pilat verwacht dat de vaar­route goed wordt ontvangen door de motor­boot­ei­ge­naren: "Mede vanwege Corona zit varen weer in de lift. Deze route is een extra verbin­ding naar het vaar­we­gen­stelsel in de provincie Groningen. Daar­naast wordt er aan de route ruim 180 meter aan Marre­krite-steiger gere­a­li­seerd. Deze gratis aanleg­plaatsen zijn zeer geliefd."

Voor het programma Súd Ie bundelen gemeente Noar­deast-Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân al sinds 2013 de krachten. Zij worden onder­steund met bijdragen uit het Wadden­fonds. Medio 2022 is de vaar­route gereed.

Media: © Marcel van Kammen

Foto 1: Project­leider René Feenstra van program­ma­bu­reau Súd Ie geeft stuur­groep­leden Klaas Fokkinga (gede­pu­teerde Provincie Fryslân), Jelle Boerema (wethouder gemeente Noar­deast-Fryslân) en Otto van der Galiën (dage­lijks bestuurslid Wetterskip Fryslân) en beleids­me­de­wer­kers uitleg over de nieuwe schut­sluis bij Eson­stad. Dit is een belang­rijke schakel in het bevaar­baar maken van de Súd Ie. De sluis is na de zomer gereed. Vervol­gens worden er nog twee bruggen geplaatst en zijn boot­toe­risten medio 2022 welkom om de nieuwe route te gaan verkennen.

Foto 2: Jelle Boerema, wethouder gemeente Noar­deast-Fryslân (in de kano), test samen met Klaas Fokkinga, gede­pu­teerde Provincie Fryslân (in de sloep) en Otto van der Galiën, dage­lijks bestuurslid Wetterskip Fryslân (in de toer­boot) het brede aanbod aan water­sport­mo­ge­lijk­heden bij Esonstad.

Tekst: © Eliza­beth Pilat