Lauwersland Online - VEH: Driekwart gemeenten staat niet op WOZ-waardeloket

VEH: Driekwart gemeenten staat niet op WOZ-waardeloket

Op het WOZ-waar­de­loket dat minister Plasterk vandaag opent zijn slechts 94 van de 390 gemeenten terug te vinden.

Veel gemeenten maken een rommeltje van de wette­lijke verplich­ting om per 1 oktober koste­loos WOZ-waar­de­be­pa­lingen van woon­huizen open­baar te maken. In plaats van één lande­lijk loket is een wirwar aan websites met WOZ-waarden ontstaan. Soms worden daar binnen dezelfde gemeente enkele plaatsen wel, en andere weer niet vermeld. Ook zijn er soms hinder­nissen en restric­ties bij het opvragen van woning­waarden. Een aantal gemeenten heeft echter hele­maal geen WOZ-voor­zie­ning en over­treedt hiermee de wet. "Onac­cep­tabel", zegt Rob Mulder, direc­teur Belan­gen­be­har­ti­ging van Vere­ni­ging Eigen Huis. "Hier is geen excuus voor. Ook gemeenten moeten zich aan de wet houden. Die open­baar­heid moet er per omme­gaande komen en minister Plasterk moet dat direct regelen."

Doolhof aan informatiebronnen

Per 1 oktober is het de bedoe­ling dat alle WOZ-waarden van woningen vermeld staan op de offi­ciële website WOZ-waardeloket.nl. Dit is al sinds 2013 bekend. Veel gemeenten zijn niet in staat gebleken hun woning­waarden hierop te publi­ceren en gebruiken nu alter­na­tieve plat­forms zoals Wozview.nl, Watisdewozwaarde.nl, Mijnwozwaarde.nl en Knoop-woz.nl. Hier worden echter niet alleen gemeen­te­namen gebruikt, maar soms ook namen van plaatsen binnen een gemeente. Het resul­taat is een doolhof aan infor­ma­tie­bronnen. Soms, zoals in Alphen aan de Rijn, kunnen burgers maxi­maal 3 waar­de­be­pa­lingen krijgen, en dan nog uitslui­tend tele­fo­nisch. Maas­sluis en St. Anthonis verstrekken WOZ-waarden alleen per post. Curieus is de variant die 's-Herto­gen­bosch koos. Hier moet eerst een plaat­jes­puzzel worden opge­lost. Alleen bij een goede oplos­sing krijgt men de WOZ-waarde van één woning, daarna komt de volgende puzzel.

Waarde opvragen soms onmogelijk

Op de websites van de gemeenten Aalten, Bever­wijk, Bedum, Hattem, Hillegom, Gooise Meren en Venray staat geen infor­matie over het opvragen van open­bare WOZ-waarden. Opval­lend is dat de gemeenten Veendam, Veld­hoven, Heeze-Leende, Oister­wijk en Gorin­chem antwoorden dat zij hun gege­vens pas vanaf maart 2017 kunnen aanle­veren. Dit blijkt uit een rond­gang onder 230 gemeenten door bureau Marlyse in opdracht van Vere­ni­ging Eigen Huis.

Urgent voor bepaalde groepen huiseigenaren

Met open­bare WOZ-waarden kunnen burgers de waarde van hun eigen woning beter contro­leren. Voor erfge­namen is deze woning­waarde van belang om tot een correcte aanslag erfbe­las­ting te komen. Open­bare WOZ-waarden kunnen mensen die mede-woningei­ge­naar zijn nieuwe argu­menten geven om alsnog in bezwaar te gaan tegen de reeds vast­ge­stelde WOZ-waarde.

Bezoek voor meer infor­matie over de Vere­ni­ging Eigen Huis de website www.eigenhuis.nl !

© Vere­ni­ging Eigen Huis