Lauwersland Online - VEH: veel fouten in oncontroleerbare energienota: ACM, kom in actie!

VEH: veel fouten in oncontroleerbare energienota: ACM, kom in actie!

Energienota's bevatten te vaak fouten die door de complexi­teit van de nota soms alleen door experts zijn te ontdekken, zo stelt Vere­ni­ging Eigen Huis vanavond in AVROTROS Radar.

De vere­ni­ging vond bij recent onder­zoek van ruim 200 nota's een verschei­den­heid aan fouten, bij diverse ener­gie­le­ve­ran­ciers. Consu­menten moeten er op kunnen vertrouwen dat hun nota klopt en boven­dien bij fouten niet, zoals nu gebeurt, van het kastje naar de muur worden gestuurd. Vere­ni­ging Eigen Huis roept toezicht­houder ACM drin­gend op tot gedegen onder­zoek en strin­gent toezicht op de juist­heid van energienota's. Daar­naast pleit de vere­ni­ging voor een verplicht vaste struc­tuur van de ener­gie­nota, zodat de consu­ment zijn nota ook zelf beter kan contro­leren.

Voor veel huis­hou­dens vormt de ener­gie­nota na de hypo­theek of huur de grootste maan­de­lijkse woon­last. In 2014 trok Vere­ni­ging Eigen Huis bij minister Kamp al aan de bel over de nood­zaak van een duide­lij­kere en beter te contro­leren ener­gie­nota. Die oproep heeft nauwe­lijks verbe­te­ring gebracht. Vere­ni­ging Eigen Huis pleit al jaren voor een vaste struc­tuur en vaste termi­no­logie op de ener­gie­nota, zodat verge­lijken en contro­leren makke­lijker wordt. Maar ook dan blijven diverse onder­delen van de factuur oncon­tro­leer­baar, zoals bijvoor­beeld de hoogte van de regi­o­toe­slagen, de juist­heid van de correc­tie­factor gas of van de netbe­heer­kosten. Daarom vraagt de vere­ni­ging de ACM ook om de kwets­bare elementen op de ener­gie­nota te onder­zoeken. Op basis hiervan kan de ACM dan passende maat­re­gelen nemen.

De consu­ment betaalt nu de reke­ning voor de complexi­teit van de ener­gie­nota. Bij fouten gaat het vaak om tien­tjes en soms over honderden euro's. Dit kan zo niet langer. Alge­meen direc­teur Cindy van de Velde: "Door toekom­stige ontwik­ke­lingen, zoals meer zelf energie opwek met zonne­pa­nelen en flexi­bele ener­gie­prijzen per uur, wordt het nog belang­rijker dat de nota over­zich­te­lijk wordt en dan ook klopt. De ener­gie­nota lijkt steeds meer op een complex finan­cieel product. Het is zo inge­wik­keld, dat consu­menten zelf fouten vaak niet meer kunnen zien. De branche lijkt het zo wel prima te vinden, maar de consu­ment heeft recht op een duide­lijke en juiste nota. Daarom moet de ACM ingrijpen."

Bezoek voor meer infor­matie over de Vere­ni­ging Eigen Huis de website www.eigenhuis.nl !

© Vere­ni­ging Eigen Huis