Lauwersland Online - VEH: geen blind vertrouwen meer in de woningmarkt

VEH: geen blind vertrouwen meer in de woningmarkt

De opti­mis­ti­sche stem­ming van kopers en verko­pers op de woning­markt is over zijn hoog­te­punt heen. Na bijna vier jaar van onaf­ge­broken stij­gingen maakt het consu­men­ten­ver­trouwen in december een duike­ling.

De Eigen Huis Markt­in­di­cator daalt met 4 punten van waarde 121 naar 117. Sinds begin van de metingen (in 2004) kwam het maar drie keer eerder voor dat de graad­meter voor de woning­markt in een maand tijd zo sterk terug­liep.

Rente stijgt, aanbod krimpt

De Neder­landse bevol­king beoor­deelt omstan­dig­heden om nu een huis te kopen nu minder gunstig dan in de afge­lopen maanden. Dit is het gevolg van een oplo­pende hypo­theek­rente en een daling van het woning­aanbod. Hier­door is 37% van mening dat woningen slechter betaal­baar worden. In januari van dit jaar dacht nog maar 19% er zo over.

Op de vraag of het nu een gunstige of een ongun­stige tijd is om een huis te kopen, antwoordt iets meer de helft van de bevol­king (51%) dat de tijd daar­voor toch nog rela­tief gunstig is. Maar ook hier de trend dalend, medio 2016 dacht nog 60% daar zo over.

Koopmogelijkheden nemen af

Een daling van de Eigen Huis Markt­in­di­cator bete­kent ook dat de groei van het aantal koop­trans­ac­ties zal afnemen en moge­lijk zelfs gaat dalen. De rente­stand is voor veel huizen­ko­pers belang­rijk voor de betaal­baar­heid van een eerste of andere woning. In december verwacht maar liefst 41% van de Neder­lan­ders dat de hypo­theek­rente de komende 12 maanden zal stijgen. Een maand geleden was dat nog 26%. Een hoger rente­ni­veau en de jaar­lijks aange­scherpte hypo­theek­normen hebben een nega­tief effect op de koop­mo­ge­lijk­heden van huizen­zoe­kers.

Bezoek voor meer infor­matie over de Vere­ni­ging Eigen Huis de website www.eigenhuis.nl !

© Vere­ni­ging Eigen Huis