Lauwersland Online - VEH: Woningmarktvertrouwen blijft op recordhoogte

VEH: Woningmarktvertrouwen blijft op recordhoogte

Huizen­ko­pers blijven een hoog vertrouwen houden in de woning­markt. De Eigen Huis Markt­in­di­cator van Vere­ni­ging Eigen Huis hand­haaft in september het record­ni­veau van 121 punten.

Bij 100 punten is de stem­ming neutraal. Belang­rijke reden voor het hoge vertrouwen is de lage hypo­theek­rente. Ruim 42% van de Neder­lan­ders denkt dat het huidige lage rente­ni­veau de komende 12 maanden stabiel blijft.

Huis kopen wordt moeilijker

Opval­lend is dat iets minder mensen het nu een gunstige tijd vinden om een huis te kopen. Dit percen­tage daalde in 3 maanden tijd van 60% naar 55%. Bob Maas, woning­markt­spe­ci­a­list bij Vere­ni­ging Eigen Huis: "Dit is de keer­zijde van de sterk gestegen huizen­prijzen waar­over het CBS gister heeft bericht. Een eigen huis wordt voor een groei­ende groep mensen steeds moei­lijker betaal­baar, vooral in steden in de Rand­stad. Niet alleen omdat huizen steeds duurder worden, maar ook omdat er steeds minder aanbod is. De vraag is sterk toege­nomen en de geringe nieuw­bouw­pro­ductie biedt geen verlich­ting." Drie­kwart van de onder­vraagden uit het maan­de­lijkse onder­zoek verwacht dat de huizen­prijzen volgend jaar verder zullen stijgen.

Huis kopen in 2017

De maxi­male hypo­theek voor een woning daalt volgend jaar naar 101% van de waarde van de woning. De koper zal de over­drachts­be­las­ting, notaris- en finan­cie­rings­kosten dus groten­deels zelf moeten betalen. In 2018 en daarna mag niet meer dan 100% van de woning­waarde worden geleend.

De maxi­male NHG-koopsom is vanaf 1 januari 245.000 euro. Omdat kopers volgend jaar nog maxi­maal 101% van de woning­waarde mogen lenen, kan maxi­maal een hypo­theek van 247.450 euro met NHG worden afge­sloten. Kopers die inves­teren in ener­gie­be­spa­rende voor­zie­ningen kunnen maxi­maal 259.700 euro (106%) met NHG-zeker­heid finan­cieren.

Vanaf volgend jaar geldt voor schenken een vrij­stel­ling van maxi­maal 100.000 euro. Over dit bedrag hoeft geen belas­ting te worden betaald, mits de ontvanger het geld gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, voor onder­houd of verbou­wing of voor het aflossen van de hypo­theek­schuld.

Bezoek voor meer infor­matie over de Vere­ni­ging Eigen Huis de website www.eigenhuis.nl !

© Vere­ni­ging Eigen Huis