Lauwersland Online - VEH: zaag de nieuwe bouwwet in tweeën

VEH: zaag de nieuwe bouwwet in tweeën

Minister Blok wil dat de kwali­teit in de bouw omhoog gaat. Daar is Vere­ni­ging Eigen Huis het van harte mee eens.

De vere­ni­ging is echter bang dat het wets­voor­stel dat vandaag in de Tweede Kamer besproken werd een stap te snel gaat. De minister stelt voor om het bouw­toe­zicht over te laten aan private contro­leurs. Dat wordt een inge­wik­keld systeem, waarbij een heel nieuwe sector wordt opge­tuigd. Bij alle expe­ri­menten die hiermee zijn uitge­voerd bleek dat de kwali­teit er op achteruit gaat terwijl de kosten hoog of ondui­de­lijk waren. Direc­teur belan­gen­be­har­ti­ging Rob Mulder: "We hopen dat de Kamer gaat voor snel­heid én zorg­vul­dig­heid en regelt wat goed is en de andere elementen in de ijskast zet."

Naast de omstreden stel­sel­wij­zi­ging regelt het wets­voor­stel name­lijk ook dat aanne­mers veel makke­lijker door consu­menten aanspra­ke­lijk kunnen worden gesteld voor fouten die ze maken. Dit onder­deel ziet Vere­ni­ging Eigen Huis het liefst zo snel moge­lijk in de wet veran­kerd.

Snelle invoer van aansprakelijkheid en "as built" nodig

Volgens de huidige wet is de aannemer niet aanspra­ke­lijk voor gebreken die de consu­ment bij de ople­ve­ring over het hoofd heeft gezien. In het wets­voor­stel is de aannemer ook aanspra­ke­lijk voor gebreken die niet door de consu­ment bij de ople­ve­ring zijn ontdekt. Daarmee krijgt ook de aannemer een belang bij het vermijden van ople­ve­rings­ge­breken en het leveren van goed en deug­de­lijk werk.

De vere­ni­ging vindt het uitste­kend om niet alleen in de plan­fase te toetsen aan de bouw­re­gels, maar de toet­sing uit te breiden naar wat er daad­wer­ke­lijk gebouwd wordt. Te vaak blijkt in de prak­tijk dat er straf­fe­loos wordt afge­weken van de verleende vergun­ning. Dit levert grote en vaak verborgen risico's op voor de bouw­kwa­li­teit. Ook dit onder­deel van het wets­ont­werp verdient snelle invoe­ring.

Te vroeg voor stelselwijziging

Het deel van het wets­ont­werp over de stel­sel­wij­zi­ging moet wat de vere­ni­ging betreft nog in de ijskast. Rob Mulder: "De stel­sel­wij­zi­ging nu door­zetten is een sprong in het diepe, in de weten­schap dat er tot nu toe geen water in het zwembad zat, en zonder te contro­leren of dat inmid­dels wel het geval is." Invoe­ring van een nieuw stelsel van private kwali­teits­bor­ging moet in de prak­tijk leiden tot verbe­te­ring van de kwali­teit tegen aanvaard­bare kosten. Die tijd is nog lang niet gekomen, vindt Vere­ni­ging Eigen Huis. Terwijl de minister toezegde dat de stel­sel­wij­zi­ging van publiek naar privaat bouw­toe­zicht fase­ge­wijs zal worden inge­voerd, wijzen tot nu toe alle signalen de verkeerde kant op. Expe­ri­menten laten stuk voor stuk onbe­kende hoge kosten zien en problemen bij de kwali­teits­con­trole. Soms werden bij een gemeen­te­lijke scha­duw­con­trole zelfs zulke essen­tiële gebreken ontdekt dat de bouw moest worden stil­ge­legd. Dat juist de pilots al zo zorge­lijk verlopen voor­spelt weinig goeds voor de consu­ment. De betrokken bouwers waren hier zeer gemo­ti­veerd, en dat is niet een beeld dat de vere­ni­ging bij de sector als geheel ziet.

Vere­ni­ging Eigen Huis vindt dat de consu­ment beschermd moet worden als de aannemer niet voor zijn aanspra­ke­lijk­heid voor gebreken kan of wil opdraaien. Daarom zou de aannemer verplicht moeten worden om zeker­heid te stellen of te verze­keren, inclu­sief passende sanctie op het nalaten daarvan. Dat gaat dus verder dan de voor­ge­stelde infor­ma­tie­plicht over de verze­ke­ring van de aannemer. Ook ziet de vere­ni­ging kwets­baar­heden in de voor­ge­stelde 5-procent rege­ling, die bedoeld is als stok achter de deur voor herstel van gebreken. Aanscher­ping zou ook daar de positie van consu­menten kunnen verbe­teren.

Bezoek voor meer infor­matie over de Vere­ni­ging Eigen Huis de website www.eigenhuis.nl !

© Vere­ni­ging Eigen Huis