Lauwersland Online - Verborgen Rijkdom Wereldlijke macht, Kerkelijke pracht

Verborgen Rijkdom: Wereldlijke macht, Kerkelijke pracht

Een bijzon­dere tentoon­stel­lingen op Land­goed Verhil­dersum Leens…

Vanaf 26 maart is Land­goed Verhil­dersum Leens weer open voor het publiek. En deze keer is er een heel bijzon­dere tentoon­stel­ling te zien: Verborgen Rijkdom: Wereld­lijke macht, Kerke­lijke pracht.

In deze expo­sitie, in samen­wer­king met Stich­ting Hins­zorgel Leens, wordt het verhaal verteld van de kost­bare inven­taris van de Groninger kerken, kloos­ters en borgen. Het verhaal wordt gecen­treerd rond een muzi­kaal thema, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan orgels en orgel­mu­ziek. Nergens ter wereld zijn op zo’n beperkt geogra­fisch gebied zoveel belang­wek­kende histo­ri­sche orgels te zien en te beluis­teren als in de provincie Groningen. Zo ontvouwt zich de geschie­denis van de verborgen schatten in Groningen voor het eerst op deze manier.

Het beroemde Hins­zorgel in de Petrus­kerk van Leens is in 1733 in opdracht van Anna Habina Lewe van Middel­stum, douai­rière Tjarda van Star­ken­borgh, (borg)vrouwe van Verhil­dersum, gebouwd door Albertus Anthonie Hinsz. Vijftig jaar geleden is dit orgel na een ingrij­pende restau­ratie weer in gebruik genomen en sinds­dien orga­ni­seert Stich­ting Hins­zorgel Leens in de zomer­pe­riode hier elke week orgel­con­certen.

Aanslui­tend bij deze expo­sitie is in het koets­huis Gronings Erfgoud te zien. In deze expo­sitie staan erfstukken zoals (streek)sieraden centraal. Groningen staat immers bekend om de rijke streek­dracht met bijbe­ho­rende prach­tige sieraden. Maar ook speciaal zijn de inte­ri­eur­stukken, die na honderd jaar terug zijn op Verhil­dersum.

In de Muse­um­boer­derij wordt uitge­breid aandacht besteed aan "het boeren­leven in de 19e eeuw". Een eeuw van ontwik­ke­ling en vernieu­wing in de land­bouw. Denk bijvoor­beeld aan de eerste drai­nage, de ontwik­ke­ling van de rijen­teelt en de komst van de Arend­ploeg uit Amerika. Ontwik­ke­lingen die een grote bloei tot gevolg hadden en welvaart brachten. Maar niet voor iedereen.

In de borg en het arbei­ders­huisje is te zien en te beleven hoe de bewo­ners hier in de 19e eeuw woonden en leefden. De rijkdom, pracht en praal van de borg naast de eenvoud van het arbei­ders­huisje.

Maar ook buiten is er veel te zien en te beleven. De prach­tige borg­tuin met onder andere beelden van Eddy Roos, de boom­gaard met histo­ri­sche fruit­rassen en de lande­rijen met histo­ri­sche land­bouw­ge­wassen en Blaarkop- en Laken­vel­der­koeien. Een ontdek­kings­tocht met een tablet, een struun­kaart of speur­tocht is voor kinderen een hele erva­ring. En met een audio­tour komt u nog meer te weten over het Land­goed.

Naast deze expo­si­ties worden er verschil­lende evene­menten geor­ga­ni­seerd op het Land­goed, zoals de Textiel­dagen ‘Wonen en leven met textiel’ op 27 en 28 mei, de Histo­ri­sche Dagen op 12 en 13 augustus en allerlei klei­nere acti­vi­teiten.


Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van 26 maart tot en met 29 oktober van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 uur geopend.