Lauwersland Online - Verhildersum brengt wereldwijd kleur met de Tulipa Verhildersum

Verhildersum brengt wereldwijd kleur met de Tulipa Verhildersum

Op vrijdag 14 oktober om 14:00 uur wordt in de Muse­um­boer­derij op Land­goed Verhil­dersum in Leens de Tulipa Verhil­dersum gepre­sen­teerd en ten doop gehouden.

Tulipa Verhildersum

Een unieke, bijna zwarte tulp, die na een jaren­lang procédé is ontwik­keld en gekweekt door Chris­tian Kolk uit Kloos­ter­buren. Een unieke tulpen­soort, waarvan er maar één is op de hele wereld. Vere­deld door een Gronings bedrijf, op de Groninger klei, voor een Groninger Borg.

Nieuwe tulp

Nieuwe soorten tulpen ontstaan door verschil­lende tulpen met elkaar te kruisen oftewel te vere­delen. Dat houdt in dat je stuif­meel van de ene soort op de stamper van de andere smeert. Daarna wordt de stamper met folie afge­dekt om te voor­komen dat stuif­meel van nog andere bloemen op de stamper komt. Zodoende weet de vere­de­laar zeker dat de tulpen die uit dit zaad ontstaan van de ouders komen die gekruist zijn. De zaadjes worden gezaaid en de bolle­tjes die daaruit groeien zijn zo groot als een spel­den­knop. Het duurt dan ook zeker 5 jaar voordat de eerste bloemen zicht­baar zijn.

En dan komt het moei­lijke werk, het selec­teren van de tulpen. Want deze nako­me­lingen zien er alle­maal anders uit. Welke is de mooiste en beste? Welke heeft de beste eigen­schappen en is geschikt voor de tuin of juist als snij­bloem? Zijn ze goed in de broei of hebben ze een bijzon­dere vorm of kleur? Zijn ze goed te bewaren en zitten er geen ziekten in? U begrijpt dat dit nog niet zo eenvoudig is. Alleen met de aller­mooiste en sterkste bollen wordt verder gekweekt. En dan duurt het nog wel 20 jaar voor er voldoende bollen en bloemen zijn om ze naar een veiling te brengen. Voor mooie bloem­bollen moet je dus naast heel veel geduld ook nog veel geluk hebben.

De kweker

Een nieuwe tulp kweken vraagt dus veel geduld en door­zet­tings­ver­mogen: iets wat Chris­tian Kolk heeft. Hij raakte 20 jaar geleden geboeid door tulpen en is nu de enige in Groningen die nieuwe soorten kweekt en laat regi­streren bij de Konink­lijke Alge­mene Vere­ni­ging voor Bloem­bol­len­cul­tuur.

Als jonge jongen werkte hij al bij een tulpen­kweker en hielp later onder andere bij de Marne­flora. De tulpen­kweker en de Marne­flora zijn opge­houden, maar Chris­tian gaat door. Eén van de moge­lijk­heden die hij biedt door middel van zijn nieuw ontwik­kelde soorten tulpen is zo’n nieuw ontwik­kelde tulp te verbinden aan een bedrijf, dus een eigen "bedrijf­stulp". Daar­door is het te gebruiken als bijvoor­beeld rela­tie­ge­schenk, een unieke manier om een (bedrijfs)naam te koppelen aan een tulp.

Verhildersum

En nu is het dan zover. De offi­ciële doop en naam­ge­ving van de Tulipa Verhil­dersum. Of eigen­lijk was het vorig najaar al zover. Na inten­sief overleg en bezoeken over en weer werd besloten deze bijzon­dere tulp in de tuin van Verhil­dersum aan te planten. De tulp had alleen nog een nummer en geen echte naam. Als de tulp goed zou bevallen, zou deze aange­meld worden bij de Konink­lijke Alge­mene Vere­ni­ging voor Bloem­bol­len­cul­tuur onder de naam Tulipa Verhil­dersum. Eigen­lijk groeide en bloeide de tulp dus incog­nito in de tuin van Verhil­dersum. De proef­pe­riode verliep goed en toen volgde de offi­ciële aanmel­ding bij de KAVB, waar een data­base wordt bijge­houden van onder andere alle gere­gi­streerde culti­vars. Hier wordt de inzen­ding beoor­deeld door de Commissie voor Nomen­cla­tuur en de Bloem­keu­ringen. Gelukkig kregen we te horen dat de inzen­ding voor regi­stratie was beoor­deeld op onder­scheid­baar­heid, unifor­mi­teit en stabi­li­teit en akkoord was bevonden. In de loop van het jaar kwam gelukkig het verlos­sende antwoord, de Tulipa Verhil­dersum was offi­cieel inge­schreven.

En nu kan deze tulp offi­cieel gedoopt worden door kunste­nares Maya Wilde­vuur, waarna de tulp voor iedereen te koop is. Verhil­dersum is dus niet alleen een "Ruwe diamant op het Hoge­land", maar brengt vanaf nu ook kleur. En niet alleen in de tuin van Verhil­dersum, maar overal op het Hoge­land, in Groningen of waar dan ook. Deze tulp is dan ook symbool voor de nieuwe ontwik­ke­lingen die Verhil­dersum voor­staat.

Wedstrijd

Aan de intro­ductie van de Verhil­dersum-tulp is een wedstrijd verbonden. Koop één of meerder zakjes Tulipa Verhil­dersum, plant ze in uw tuin of bloembak. Maak een foto als ze bloeien om te laten zien hoe en waarmee u ze gecom­bi­neerd hebt. Stuur of mail de foto naar Verhil­dersum. De mooiste inzen­ding krijgt een jaar lang gratis toegang tot Land­goed Verhil­dersum.


Land­goed Verhil­dersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 — 571 430

Bezoek voor meer infor­matie de website www.verhildersum.nl !

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.