Lauwersland Online - Verkoopbaarheid van woningen in aardbevingsgebied verbeterd

Verkoopbaarheid van woningen in aardbevingsgebied verbeterd

Het gaat beter met de verkoop­baar­heid van woningen in het aard­be­vings­ge­bied. Dat blijkt uit het meest recente woning­markt­on­der­zoek van het Centraal Bureau voor de Statis­tiek (CBS). Daarin zijn de ontwik­ke­lingen van de woning­markt rondom het Groninger gasveld in het tweede kwar­taal van 2017 verge­leken met het derde kwar­taal van 2012. In gebieden met gemid­deld of veel schades aan woningen ontwik­kelt de markt zich wel minder goed dan in de onder­zochte refe­ren­tie­ge­bieden.

Het CBS voert het onder­zoek uit in opdracht van Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). Het onder­zoek richt zich op de ontwik­ke­ling van de verkoop­baar­heid en verkoop­prijzen van woningen in het aard­be­vings­ge­bied. Om hierin inzicht te krijgen, worden de ontwik­ke­lingen in het aard­be­vings­ge­bied verge­leken met een refe­ren­tie­ge­bied. Het refe­ren­tie­ge­bied bestaat uit buurten die geogra­fisch nabij het aard­be­vings­ge­bied liggen en die in soci­aal­eco­no­misch opzicht verge­lijk­baar zijn met de buurten in het risi­co­ge­bied.

Herstel woningmarkt

Net als de rest van Neder­land hebben zowel het aard­be­vings­ge­bied als het refe­ren­tie­ge­bied te maken met een herstel­lende woning­markt. De recent gepu­bli­ceerde Regi­o­nale Woning­markt­in­di­cator van TU Delft geeft hetzelfde beeld en daarmee is de verwach­ting dat deze lijn het komende half jaar wordt door­ge­trokken. In gebieden waar gemid­deld veel schade aan woningen voor­komt, begint het herstel van de woning­markt later dan in het refe­ren­tie­ge­bied. Ook lijkt de prijs­ont­wik­ke­ling van verkochte koop­wo­ningen in de risi­co­ge­bieden met een gemid­delde of hoge schade-inten­si­teit wat achter te blijven bij het refe­ren­tie­ge­bied.

Verhuisbewegingen

In het onder­zoek is ook gekeken naar de verhuis­be­we­gingen in het aard­be­vings­ge­bied. Daaruit blijkt dat er in totaal sprake is van een nega­tief migra­tie­saldo. Dit bete­kent dat er in abso­lute aantallen meer mensen vertrekken uit het aard­be­vings­ge­bied dan naar het gebied toetrekken. Een soort gelijke ontwik­ke­ling is ook te zien in het refe­ren­tie­ge­bied. Er worden geen duide­lijke verschillen gevonden tussen het aard­be­vings­ge­bied en het refe­ren­tie­ge­bied met betrek­king tot de verhuis­be­we­gingen.

Over het onderzoek

De aard­be­vingen die ontstaan door de gaswin­ning in het Gronin­gen­veld hebben moge­lijk invloed op de omlig­gende woning­markt. NCG heeft het Centraal Bureau voor de Statis­tiek (CBS) daarom gevraagd onder­zoek te doen naar de ontwik­ke­ling van de verkoop­baar­heid en verkoop­prijzen van woningen in dit aard­be­vings­ge­bied. Dit rapport is onder­deel van een reeks rapporten waarin de ontwik­ke­ling van de woning­markt rondom het Gronin­gen­veld wordt beschreven. Het volgende rapport verschijnt medio 2018.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen