Lauwersland Online - Verlichting openbare ruimte: Geef nu uw mening!

Verlichting openbare ruimte: Geef nu uw mening!

Gemeente De Marne heeft een concept beel­dend beleids­plan Licht in de Open­bare Ruimte opge­steld. Met dit plan wordt op een toegan­ke­lijke manier gepre­sen­teerd hoe er met verlich­ting en donkerte wordt omge­gaan.

Een speciale website toont door middel van foto’s en infor­ma­tie­bladen wat de rol van licht in de avond en nacht is. Vandaag heeft wethouder Mari­ëtte de Visser het start­schot gegeven door een enquête én de website open te stellen. Daarin kunnen inwo­ners en onder­ne­mers de komende weken hun mening geven over verlich­ting en donkerte. Deze infor­matie wil de gemeente graag meenemen voordat de visie en keuzes defi­ni­tief vast­ge­legd worden in dit online beleids­plan.

Wethouder Mari­ëtte de Visser: "Verlich­ting van de buiten­ruimte is een zaak van ons alle­maal. Want licht en donkerte spelen een grote rol in hoe u de buiten­ruimte ervaart in de avond en nacht. Daarom willen wij graag weten wat de inwo­ners of onder­ne­mers­be­lang­rijk vinden hierin."

Het gaat om een aanscher­ping van het beleids­plan 2010–2019. Het uitgangs­punt blijft: alleen licht waar nodig, en donkerte behouden waar moge­lijk. Licht kan naast meer veilig­heid en comfort ook een pret­tige sfeer geven en de schoon­heid van de dorps­kernen versterken. Duur­zaam­heid is ook voor verlich­ting een speer­punt. De gemeente wil geen over­vloed aan verlich­ting op tijden dat er niemand op straat is.

Wat vindt u?

De gemeente wil graag weten hoe inwo­ners denken over de verlich­ting en donkerte nu en in de toekomst. De vragen gaan over verlich­ting in uw eigen straat en daar­buiten. Maar ook over licht­re­clame en verlich­ting bij bedrijven en winkels, sport­velden en agra­ri­sche bedrijven. Over veilig­heid, ener­gie­ge­bruik en licht­hinder. De gemeente neemt dit mee bij het bespreken van het online beleids­plan op 19 december 2017.

U vindt het concept beel­dend beleids­plan en de online enquête op demarne.buro210.com. Een papieren versie is beschik­baar bij de receptie van het gemeen­te­huis. De enquête staat open tot en met 15 november 2017.

© Gemeente De Marne