Lauwersland Online - Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning vervalt

Verplichte gasaan­slui­ting voor nieuw­bouw­wo­ning vervalt

De wette­lijke verplich­ting om nieuw­bouw­wo­ningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belang­rijke stap in het terug­dringen van de CO2-uitstoot. Minister van Econo­mi­sche Zaken, Henk Kamp, heeft hier­voor vandaag een wets­wij­zi­ging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Kamp: "In de Ener­gie­agenda heeft het kabinet aange­geven dat in 2050 de CO2-uitstoot naar bijna nul moet zijn terug­ge­bracht. Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Want een groot deel van de CO2-uitstoot, zo’n 30 procent, wordt nu nog veroor­zaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en tuin­bouw­kassen. Met het laten vervallen van de verplichte gasaan­slui­ting bij nieuw­bouw­wijken nemen we opnieuw een belang­rijk stap op weg naar het terug­dringen van deze CO2-uitstoot." Voor­waarde daarbij is wel dat er een alter­na­tieve infra­struc­tuur beschik­baar is die in de warm­te­be­hoefte van de woningen kan voor­zien. "Van deze maat­regel zal dan ook een stimu­le­rend effect uitgaan op de totstand­ko­ming van alter­na­tieve warm­te­bronnen.", aldus de bewindsman.

Tien­dui­zenden huizen

Jaar­lijks krijgen ruim 40.000 nieuw­bouw­huizen een nieuwe gasaan­slui­ting. Voor naar schat­ting 25.000 nieuw­bouw­wo­ningen wordt hier­voor een geheel nieuw gasnet aange­legd of uitge­breid. Als na 1 januari 2018 de verplich­ting voor aanslui­ting op het gasnet komt te vervallen. is het aan de betref­fende gemeenten om te bepalen of deze woningen aange­sloten worden op een warm­tenet of een andere energie-infra­struc­tuur.

Bestaande woningen

Voor bestaande woningen zal een over­stap naar een andere vorm van duur­zame energie zeer zorg­vuldig moeten plaats­vinden. De bewo­ners hebben dan immers al een gasaan­slui­ting. Daar­voor moet eerst een helder juri­disch kader ontwik­keld worden. De uitwer­king hiervan vormt een onder­deel van het zoge­noemde tran­si­tiepad lage tempe­ra­tuur warmte, dat in de Ener­gie­agenda is aange­kon­digd en gedu­rende dit jaar wordt uitge­werkt.

Green Deal aard­gas­vrije woningen

Om aard­gas­vrij wonen te stimu­leren, is op 8 maart jongst­leden met 30 gemeenten, 12 provin­ciën en 5 netbe­heer­ders een Green Deal gesloten die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Dit betreft voor­na­me­lijk bestaande woningen. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal hebben inmid­dels initi­a­tieven voor­be­reid om bestaande wijken, in overleg met de bewo­ners, aard­gas­vrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voor­nemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aard­gas­vrij.

© Rijks­over­heid