Lauwersland Online - Versterkingsmaatregelen woningen Opwierde-Zuid in Appingedam bekend

Verster­kings­maat­re­gelen woningen Opwierde-Zuid in Appin­gedam bekend

In 2016 heeft Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) 398 woningen in Opwierde-Zuid in Appin­gedam laten inspec­teren en door­re­kenen om vast te stellen of de woningen voldoende bestand zijn tegen aard­be­vingen.

Uit de door­re­ke­ning blijkt dat alle woningen moeten worden versterkt. Op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2017 zijn de bewo­ners geïn­for­meerd over de maat­re­gelen die nodig zijn om hun woning beter bestand te maken tegen aard­be­vingen.

Hans Alders, Nati­o­naal Coor­di­nator Groningen: "De maat­re­gelen zijn ingrij­pend en raken de bewo­ners persoon­lijk. De komende tijd zullen we samen met de bewo­ners zorg­vuldig het vervolg­tra­ject vorm­geven."

Verster­kings­maat­re­gelen

De 398 geïn­spec­teerde woningen in Opwierde-Zuid zijn te verdelen in twee typen: 165 vlies­ge­vel­wo­ningen en 233 gemet­selde woningen. De vlies­ge­vel­wo­ningen zijn ontworpen door archi­tec­ten­bu­reau Delken-Rozema en de gemet­selde woningen door archi­tec­ten­bu­reau Martini.

Delken-Rozema woningen

De Delken-Rozema woningen zijn rijwo­ningen en de beno­digde verster­kings­maat­re­gelen zijn vooral gericht op de buiten­zijde van de hoek­wo­ningen. Door de hoek­wo­ningen te versterken met "hoek­steunen" voldoet de hele rij aan de norm voor aard­be­vings­be­stendig bouwen. Per hoek­wo­ning duren de werk­zaam­heden onge­veer acht weken. Het voor­nemen is om vanaf oktober 2017 te starten met de verster­king van deze woningen.

Martini woningen

Bij de woningen van archi­tec­ten­bu­reau Martini zijn bij elke woning verster­kings­maat­re­gelen nodig. Deze verster­kings­maat­re­gelen vinden aan de buiten- en binnen­zijde van de woning plaats. De werk­zaam­heden duren 16 – 18 weken.

Afwe­ging versterken versus sloop/herbouw

De te nemen maat­re­gelen voor de Martini woningen zijn zeer ingrij­pend (onder andere versterken van funde­ring, vloeren, dak en de kopge­vels) en de kosten ervan zijn hoog. Een groot deel van deze woningen is in bezit van woning­cor­po­ra­ties, name­lijk Woon­groep Maren­land en Woon­stich­ting Groninger Huis. De woning­cor­po­ra­ties hebben aange­geven dat zij graag samen met NCG in gesprek wil met de huur­ders en de eige­naren om samen een zorg­vul­dige afwe­ging te maken tussen het versterken van de woningen of het slopen en herbouwen van de woningen. Pas daarna is bekend wanneer de werk­zaam­heden voor deze woningen plaats­vinden.

Vernieu­wings­plan gemeente Appin­gedam

Tijdens de bijeen­kom­sten gaf wethouder Usmany een toelich­ting op het vernieu­wings­plan voor de wijk Opwierde. In vervolg op de reeds in gang gezette herstruc­tu­re­ring wordt in Opwierde-Zuid een aantal knel­punten aange­pakt. Er komt meer ruimte voor parkeren, voor verbin­dingen, voor water en groen. Het vernieu­wings­plan wordt nader uitge­werkt met de bewo­ners op buurt- en straat­ni­veau.


Over de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Mede­wer­kers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen