Lauwersland Online - Versterkingsmaatregelen woningen Opwierde-Zuid in Appingedam bekend

Versterkingsmaatregelen woningen Opwierde-Zuid in Appingedam bekend

In 2016 heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) 398 woningen in Opwierde-Zuid in Appingedam laten inspecteren en doorrekenen om vast te stellen of de woningen voldoende bestand zijn tegen aardbevingen.

Uit de doorrekening blijkt dat alle woningen moeten worden versterkt. Op woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2017 zijn de bewoners geïnformeerd over de maatregelen die nodig zijn om hun woning beter bestand te maken tegen aardbevingen.

Hans Alders, Nationaal Coordinator Groningen: “De maatregelen zijn ingrijpend en raken de bewoners persoonlijk. De komende tijd zullen we samen met de bewoners zorgvuldig het vervolgtraject vormgeven.”

Versterkingsmaatregelen

De 398 geïnspecteerde woningen in Opwierde-Zuid zijn te verdelen in twee typen: 165 vliesgevelwoningen en 233 gemetselde woningen. De vliesgevelwoningen zijn ontworpen door architectenbureau Delken-Rozema en de gemetselde woningen door architectenbureau Martini.

Delken-Rozema woningen

De Delken-Rozema woningen zijn rijwoningen en de benodigde versterkingsmaatregelen zijn vooral gericht op de buitenzijde van de hoekwoningen. Door de hoekwoningen te versterken met “hoeksteunen” voldoet de hele rij aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Per hoekwoning duren de werkzaamheden ongeveer acht weken. Het voornemen is om vanaf oktober 2017 te starten met de versterking van deze woningen.

Martini woningen

Bij de woningen van architectenbureau Martini zijn bij elke woning versterkingsmaatregelen nodig. Deze versterkingsmaatregelen vinden aan de buiten- en binnenzijde van de woning plaats. De werkzaamheden duren 16 – 18 weken.

Afweging versterken versus sloop/herbouw

De te nemen maatregelen voor de Martini woningen zijn zeer ingrijpend (onder andere versterken van fundering, vloeren, dak en de kopgevels) en de kosten ervan zijn hoog. Een groot deel van deze woningen is in bezit van woningcorporaties, namelijk Woongroep Marenland en Woonstichting Groninger Huis. De woningcorporaties hebben aangegeven dat zij graag samen met NCG in gesprek wil met de huurders en de eigenaren om samen een zorgvuldige afweging te maken tussen het versterken van de woningen of het slopen en herbouwen van de woningen. Pas daarna is bekend wanneer de werkzaamheden voor deze woningen plaatsvinden.

Vernieuwingsplan gemeente Appingedam

Tijdens de bijeenkomsten gaf wethouder Usmany een toelichting op het vernieuwingsplan voor de wijk Opwierde. In vervolg op de reeds in gang gezette herstructurering wordt in Opwierde-Zuid een aantal knelpunten aangepakt. Er komt meer ruimte voor parkeren, voor verbindingen, voor water en groen. Het vernieuwingsplan wordt nader uitgewerkt met de bewoners op buurt- en straatniveau.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen is een samenwerking van twaalf Groninger gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nationaal Coördinator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van de huizen en gebouwen en infrastructuur (zoals wegen en dijken) in het aardbevingsgebied in de provincie. In de organisatie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

De Nationaal Coördinator Groningen valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken. Hij heeft rechtstreeks toegang tot de betrokken ministers en kan via de minister van Economische Zaken voorstellen doen aan de Ministerraad. De Nationaal Coördinator Groningen kan voorstellen doen voor de agenda van en deelnemen aan de vergaderingen van de betrokken onderraad voor de Ministerraad (REZIM), van Gedeputeerde Staten van Groningen en van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeenten om bijvoorbeeld het programma of de voortgang van het programma te bespreken.

In het instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen leest u meer over de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Groningen.

Medewerkers

De medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen werken voornamelijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de medewerkers werkt in Den Haag. De medewerkers ondersteunen de Nationaal Coördinator in zijn taken: het komen tot voorstellen voor, het bevorderen van en bijdragen aan de uitvoering en het bewaken en rapporteren over de voortgang van het programma ‘Aardbevingbestendig en Kansrijk Groningen’.

Bezoek voor meer informatie de website www.ncg.nl !

© Nationaal Coördinator Groningen