Lauwersland Online - Vertrouwen in woningmarkt aardbevingsgebied toegenomen

Vertrouwen in woningmarkt aardbevingsgebied toegenomen

Het vertrouwen in de woning­markt is onder bewo­ners van de gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied  toege­nomen sinds 2015. Dat blijkt uit de eerste Eigen Huis Markt­in­di­cator Groningen, die de TU Delft in opdracht van Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG) heeft uitge­voerd.

In de aard­be­vings­ge­meenten vindt 49 procent van de bewo­ners het een gunstig moment om een woning te kopen. Dit komt door de lage hypo­theek­rente en de gunstige econo­mi­sche situ­atie, maar het is volgens TU Delft ook aanne­me­lijk dat het werk van NCG met betrek­king tot de aard­be­vings­pro­ble­ma­tiek aan dit vertrouwen bijdraagt.

Onder de bewo­ners in de aard­be­vings­ge­meenten is vooral onder jongeren, de poten­tiële star­ters op de woning­markt en huur­ders het vertrouwen in de koop­wo­ning­markt  opge­lopen. Het vertrouwen is in de aard­be­vings­ge­meenten hoger dan in de rest van de provincie. Het gaat dan om de gemeenten Appin­gedam, Bedum, Delf­zijl, De Marne, Eems­mond, Loppersum, Sloch­teren, Ten Boer en Winsum. Bewo­ners uit deze gemeenten oordelen posi­tiever over de alge­mene koop­si­tu­atie in het afge­lopen en komende jaar dan bewo­ners elders in Groningen. Over de ontwik­ke­ling van de koop­prijs van woningen zijn bewo­ners in de aard­be­vings­ge­meenten minder posi­tief dan bewo­ners elders in Groningen en in Neder­land als geheel.

Eigen Huis Marktindicator

TU Delft heeft in opdracht van de Vere­ni­ging Eigen Huis in 2004 de Eigen Huis Markt­in­di­cator ontwik­keld. Hiermee kan het vertrouwen onder woon­con­su­menten in de koop­wo­nin­gen­markt worden gemeten. Eind 2016 heeft NCG aan TU Delft  opdracht gegeven om voor vijf kwar­talen, van het eerste kwar­taal 2017 tot en met het eerste kwar­taal 2018, de markt­in­di­cator speci­fiek voor Groningen uit te breiden. In juli is de rappor­tage van het eerste kwar­taal van 2017 opge­le­verd. Hierin wordt een verge­lij­king gemaakt tussen het eerste kwar­taal van 2017 en 2015. Van de tussen­tijdse periode zijn onvol­doende gege­vens om speci­fiek voor Groningen uitspraken te doen.


Over de Nationaal Coördinator Groningen

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen is een samen­wer­king van twaalf Groninger gemeenten in het aard­be­vings­ge­bied, de provincie Groningen en de Rijks­over­heid.

Hans Alders

Op 1 juni 2015 is Hans Alders voor vijf jaar benoemd tot Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen. In deze functie geeft hij leiding aan de mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen (NCG). De NCG heeft de regie op het scha­de­her­stel en het aard­be­vings­be­stendig maken van de huizen en gebouwen en infra­struc­tuur (zoals wegen en dijken) in het aard­be­vings­ge­bied in de provincie. In de orga­ni­satie werken de twaalf betrokken gemeenten, de provincie Groningen en het rijk samen. De aanpak van deze opgave is vast­ge­legd in het Meer­ja­ren­pro­gramma Aard­be­vings­be­stendig en Kans­rijk Groningen.

De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen valt onder de verant­woor­de­lijk­heid van de minister van Econo­mi­sche Zaken. Hij heeft recht­streeks toegang tot de betrokken minis­ters en kan via de minister van Econo­mi­sche Zaken voor­stellen doen aan de Minis­ter­raad. De Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen kan voor­stellen doen voor de agenda van en deel­nemen aan de verga­de­ringen van de betrokken onder­raad voor de Minis­ter­raad (REZIM), van Gede­pu­teerde Staten van Groningen en van de colleges van Burge­meester en Wethou­ders van de betrokken gemeenten om bijvoor­beeld het programma of de voort­gang van het programma te bespreken.

In het instel­lings­be­sluit Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen leest u meer over de bevoegd­heden van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen.

Medewerkers

De mede­wer­kers van de Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen werken voor­na­me­lijk in de provincie Groningen. Een klein deel van de mede­wer­kers werkt in Den Haag. De mede­wer­kers onder­steunen de Nati­o­naal Coör­di­nator in zijn taken: het komen tot voor­stellen voor, het bevor­deren van en bijdragen aan de uitvoe­ring en het bewaken en rappor­teren over de voort­gang van het programma 'Aard­be­ving­be­stendig en Kans­rijk Groningen'.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.ncg.nl !

© Nati­o­naal Coör­di­nator Groningen