Lauwersland Online - Visie Toerisme en Recreatie voor Het Hogeland op komst

dinsdag 12 januari 2021

Visie Toerisme en Recre­atie voor Het Hoge­land op komst

Het college van de gemeente Het Hoge­land laat een visie Toerisme en Recre­atie opstellen. De visie vloeit voort uit het colle­ge­pro­gramma "Doar gruit en bluit". Stimu­le­ring van het toerisme is een van de speer­punten uit dat programma.

De visie wordt opge­steld in overleg met inwo­ners, onder­ne­mers in de sector, andere over­heden en belan­gen­or­ga­ni­sa­ties. Het stuk wordt voor­zien van een uitvoe­rings­plan. De visie en het plan moeten in mei van dit jaar klaar zijn.

Verant­woor­de­lijk wethouder Theo de Vries: "Mede door de corona­crisis zien we dat het binnen­lands toerisme groeit. Daar moeten we op inspelen. Toerisme en recre­atie kunnen een belang­rijke bijdrage leveren aan de economie en de leef­baar­heid. We hebben hier onge­kende moge­lijk­heden liggen. Die willen we opti­maal gebruiken."

Voor het opstellen van de visie Toerisme en Recre­atie en het uitvoe­rings­plan doet de gemeente Het Hoge­land een beroep op ZKA Leisure Consultants.

Media: Haven Lauwersoog
© Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland