Lauwersland Online - Vlees Schotse Hooglanders uit Lauwersmeergebied ongeschikt voor consumptie door dioxine

woensdag 21 april 2021

Vlees Schotse Hoog­lan­ders uit Lauwersmeer­ge­bied onge­schikt voor consumptie door dioxine

De Staten­fractie van Groen­Links maakt zich zorgen over de volks­ge­zond­heid na het bericht dat in het vlees van Schotse Hoog­lan­ders uit het Lauwersmeer­ge­bied te veel dioxine is gevonden. Het gaat hier om een stof die scha­de­lijke gevolgen kan hebben voor het afweer­sys­teem, het zenuw­stelsel, de schild­klier en de voor­plan­ting. Groen­Links wil van het college van Gede­pu­teerde Staten weten waar deze giftige stof vandaan komt.

Dioxine komt vrij bij de verbran­ding van chloor­hou­dende kunst­stoffen. Bedrijven die daar mee te maken hebben zijn verplicht dioxines met behulp van verbran­dings­fil­ters te verwij­deren. De vraag is dus hoe een natuur­ge­bied als het Lauwersmeer met deze stof vervuild kan raken.

Groen­Links woord­voerder Arjen Nolles: "Het ligt voor de hand dat de bron van de vervui­ling voor wat betreft de provincie Groningen kan worden gevonden in de indu­strie­ge­bieden rond de Eems­haven en Delfzijl."

Uit onder­zoek van de Voedsel- en Waren­au­to­ri­teit bij boer­de­rij­dieren is gebleken dat daarbij zelden teveel dioxine in het vlees voor­komt. Groen­Links vraagt zich af hoe dat verklaard kan worden. Ook boer­de­rij­dieren krijgen immers gras afkom­stig uit de omge­ving te eten.

Media: © Pixabay
Tekst: © Groen­Links Provincie Groningen