Lauwersland Online - Vrije inloopsessies voor inwoners: Droom Groot & Denk Mee

Vrije inloopsessies voor inwoners: Droom Groot & Denk Mee

Vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond als één gemeente verder. En dus is het tijd om een visie voor deze nieuwe gemeente te maken. Want hoe moet die nieuwe gemeente er straks uitzien? Welke kansen liggen er? En wat moet de nieuwe gemeente wel en niet doen? Inwo­ners, onder­ne­mers, dorps­be­lan­gen­ver­e­ni­gingen en maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties worden betrokken bij het maken van de plannen.

Alle inwo­ners uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond kunnen meepraten over de toekomst van hun nieuwe gemeente. Op 9 februari is er in Wehe — den Hoorn (gemeente De Marne) gestart met de eerste van een reeks vrije inloop­ses­sies op verschil­lende loca­ties in de vier gemeenten. Inwo­ners kunnen tijdens deze bijeen­kom­sten infor­meel in gesprek met bestuur­ders en vertellen wat hun wensen, behoeften en ideeën voor de nieuwe gemeente zijn.

Wanneer en waar?

• Donderdag 23 februari 19:00–20:00 uur in de Kerk Klein Wetsinge in Wetsinge (gemeente Winsum)
• Zaterdag 4 maart 10:00–12:00 uur in het gemeen­te­huis in Bedum (gemeente Bedum)
• Zaterdag 4 maart 10:00–12:00 uur in het gemeen­te­huis in Leens (gemeente De Marne)
• Zaterdag 4 maart 10:00–12:00 uur in het gemeen­te­huis in Winsum (gemeente Winsum)
• Zaterdag 4 maart 10:00–12:00 uur in het gemeen­te­huis in Uithuizen (gemeente Eems­mond)
• Donderdag 9 maart 19:00–20:00 uur in Hotel Ekamper in Rood­e­school (gemeente Eems­mond)

De reeks bijeen­kom­sten wordt afge­sloten met een geza­men­lijk congres voor Fris­den­kers die Groot Dromen en Mee Denken op 23 maart aanstaande voor alle inwo­ners, onder­ne­mers, cultu­rele en maat­schap­pe­lijke orga­ni­sa­ties en dorps­ver­e­ni­gingen uit de vier gemeenten. Het congres vindt plaats in Riet­land in Zuid­wolde (gemeente Bedum).

De aanmel­ding voor het congres is nog niet geopend. Infor­matie over aanmelden en meer nieuws over de visie­vor­ming staat op de websites van de gemeenten en op de Facebook­pa­gina die voor het visie­tra­ject in het leven is geroepen.