Vrijwilligers Voedselbank Het Hogeland door D66 verrast met taart

WINSUM – De vrij­wil­li­gers van de Stich­ting Voed­sel­bank Het Hoge­land werden op woensdag 15 februari verrast met een royale taart door de plaat­se­lijke D66-afde­ling.

Enkele leden van deze partij bezochten samen met frac­tie­leider Rolf Prummel deze voor­zie­ning aan de Lombok 1 in Winsum. Hier werden ze harte­lijk ontvangen door de beide coör­di­na­toren Jan Willemse en Wiert van Net, die tekst en uitleg gaven over het func­ti­o­neren van deze orga­ni­satie waar alleen­staanden en gezinnen uit de gemeenten Winsum, Bedum, De Marne en Eems­mond terecht­kunnen voor een voed­sel­pakket als nood­hulp als ze een indi­catie hebben gekregen van een hulp­ver­le­nende orga­ni­satie.

Na een inlei­ding in de gezel­lige kantine, kregen de D66-ers een rond­lei­ding door het grote en strak inge­richte pand. Het werd ze duide­lijk dat er heel wat werk is verzet op het moment dat de cliënten met hun pakket het pand kunnen verlaten. Eens in de twee weken kunnen ze er terecht. De voed­sel­pak­ketten bevatten niet alleen houd­bare arti­kelen maar ook verse waren als groenten en fruit. Daar­naast wordt er vanuit vries­kisten vlees, vis, kip en brood meege­geven. Voor Voed­sel­banken gelden strenge regels op het gebied van de voed­sel­vei­lig­heid.

Willemse vertelde de gasten dat de Voed­sel­bank erg gelukkig is met het feit dat alle super­markten binnen het werk­ge­bied leve­ran­cier zijn. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten. Mensen die in de problemen zitten, worden geholpen, aan de andere kant wordt voed­sel­ver­spil­ling tegen­ge­gaan. Daar­naast geven de gemeentes subsidie voor de huur van het pand. Het werd de D66-ers duide­lijk dat de Voed­sel­bank niet alleen behoefte heeft aan eetbare waar, maar ook aan geld. Het pand moet verlicht, verwarmd en verze­kerd worden én er moeten twee bestel­busjes in de vaart worden gehouden.

De Voed­sel­bank verstrekt overi­gens niet alleen voed­sel­pak­ketten maar ook, in het kader van de Stich­ting Jarige Job, feest­pak­ketten aan kinderen van cliënten die jarig zijn. Ook zij moeten op school kunnen trak­teren en ook bij hen moeten er slin­gers in de kamer hangen en moet er taart worden gegeten. Daar­naast wordt samen­ge­werkt met "De Arme Kant van Winsum".

De D66-ers hoorden dat bij De Voed­sel­bank zo'n 70 vrij­wil­li­gers actief zijn en dat er zo'n 200 cliënten zijn. Jaar­lijks trak­teert de afde­ling Winsum/Bedum/De Marne een orga­ni­satie in het werk­ge­bied, die zich op onbaat­zuch­tige wijze inzet voor de samen­le­ving. Voed­sel­bank Het Hoge­land is daar een mooi voor­beeld van. Na de over­han­di­ging van de taart werd deze vakkundig in blokjes gesneden. De vrij­wil­li­gers, die woensdag aanwezig waren, lieten zich de taart tijdens het geza­men­lijk koffie drinken goed smaken.