Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk

Het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk is geves­tigd op het Werk­plein Ability in Winsum en op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 09:00 tot 17:00 uur.

Het Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk bemid­delt tussen vrij­wil­li­gers en orga­ni­sa­ties, promoot het belang van vrij­wil­li­gers­werk binnen de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum en vervult de rol van maat­schap­pe­lijk make­laar.

Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk De Marne & Winsum
Steun­punt Vrij­wil­li­gers­werk Bedum

Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum
tele­foon: 06 — 2245 5673

Bezoek de website www.vrijwilligersgroningen.nl voor meer infor­matie !

"Zowel vrij­wil­li­gers, burgers met een initi­a­tief als orga­ni­sa­ties kunnen bij ons terecht voor infor­matie, onder­steu­ning en advies. Hebt u vragen over bijvoor­beeld de vrij­wil­li­gers­ver­ze­ke­ring, vrij­wil­li­gers­be­leid, vrij­wil­li­gers­con­tracten, het werven en waar­deren van vrij­wil­li­gers, passend vrij­wil­li­gers­werk en mede­zeg­gen­schap van vrij­wil­li­gers? Wij denken graag mee!"

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Esther Plei­zier, zij is tele­fo­nisch bereik­baar op 06 — 2245 5673 of per e-mail:
Gemeente De Marne & Winsum: steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl | Gemeente Bedum: vrijwilligerswerkbedum@werkpleinability.nl