Lauwersland Online - Waddengebied, Veluwe en Hollandse Duinen gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland

Waddengebied, Veluwe en Hollandse Duinen gekozen tot mooiste natuurgebieden van Nederland

Het Neder­landse Wadden­ge­bied, De Veluwe en de Hollandse Duinen zijn door het Neder­landse publiek gekozen tot mooiste natuur­ge­bieden van Neder­land.

Staats­se­cre­taris Martijn van Dam van Econo­mi­sche Zaken maakte de uitslag van de verkie­zing vanavond bekend in het tele­vi­sie­pro­gramma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebieden die door het publiek zijn gekozen, maakte de vakjury onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollen­hoven gebruik van de moge­lijk­heid om een vierde gebied als winnaar aan te wijzen: Bies­bosch-Haring­vliet.

In totaal zijn er 87.903 stemmen uitge­bracht. De aftrap van de publieks­ver­kie­zing van het "Mooiste Natuur­ge­bied van Neder­land" was op 10 oktober. Tot gister­middag 13:00 uur kon er worden gestemd op één van de 13 geno­mi­neerden.

Met de verkie­zing wil staats­se­cre­taris Van Dam de natuur versterken, mensen meer betrekken bij wat onze natuur te bieden heeft en tege­lij­ker­tijd de natuur­ge­bieden de kans geven zich te ontwik­kelen tot nati­o­nale iconen, zoals Amsterdam, Hollandse tulpen en molens dat zijn. Van Dam: “Het is schit­te­rend om te zien hoeveel energie deze verkie­zing heeft losge­maakt. Er is de afge­lopen weken enthou­siast campagne gevoerd door de geno­mi­neerden om hun natuur­ge­bied op de kaart te zetten.”

De winnende gebieden ontvangen elk een bedrag van maxi­maal 300.000 euro om te inves­teren in natuur­ont­wik­ke­ling en in kwali­teits­ver­be­te­ring, zoals het verbe­teren van voor­zie­ningen voor bezoe­kers. Verder worden de winnaars de komende jaren in binnen- en buiten­land gepro­moot als iconen van de Neder­landse natuur. Daar­naast krijgen de winnende gebieden en de andere deel­ne­mers aan de verkie­zing onder­steu­ning in de vorm van kennis en kunde bij de verdere ontwik­ke­ling van alle plannen.

Uitslag verkiezing

Het Neder­landse Wadden­ge­bied 15.135
De Veluwe 10.053
Nati­o­naal Park Hollandse Duinen 8.583
Nati­o­naal Park Ooster­schelde 8.029
NL Delta Bies­bosch — Haring­vliet 7.489
Grens­park Limburg 6.736
Weer­ribben — Wieden 6.485
Van Gogh Nati­o­naal Park 5.905
Nati­o­naal Park Drent­sche Aa 5.453
Nati­o­naal Park Nieuw Land 4.081
Nati­o­naal Park Heuvelrug 4.075
De Friese WIJlanden 3.213
Saba en omrin­gende zee 2.666

© Rijks­over­heid