Alle provin­cies die grenzen aan  het UNESCO Werel­derf­goed Waddenzee vragen het Rijk om te stoppen met het verstrekken van vergun­ningen voor econo­mi­sche acti­vi­teiten die de Waddenzee aantasten. Dat blijkt uit drie moties die in Haarlem, Leeu­warden en Groningen werden aangenomen.

Aanlei­ding was de evalu­atie van het Wadden­fonds waarmee de drie provin­cies projecten finan­cieren die juist de natuur in en rond de Waddenzee moeten verbe­teren. Met name de vergun­ningen voor het winnen van zout en aardgas onder de Waddenzee zijn de provin­cies een doorn in het oog. Maar ook het lozen van afval­water door een nog te bouwen boor­ei­land boven Schier­mon­nikoog vinden Fryslân, Groningen en Noord Holland onacceptabel.

Motie inge­diend bij evalu­atie Waddenfonds

In het evalu­a­tie­rap­port over het Wadden­fonds "Koers houden in een zee van moge­lijk­heden" merken de wadden­pro­vin­cies dat het hen niet lukt op hoofd­doel 2: "het vermin­deren en wegnemen van externe bedrei­gingen van de natuur­lijke rijk­dommen van de Waddenzee" genoeg resul­taat te boeken.

Jochem Knol (Statenlid van Grien­Links Fryslân): "We vinden het tegen­strijdig dat aan de ene kant vergun­ningen door het Rijk voor 'externe bedrei­gingen' worden verstrekt en de provin­cies aan de andere kant via het Wadden­fonds proberen die bedrei­gingen te vermin­deren. Conclusie: het Rijk moet stoppen met het verstrekken van die vergun­ningen. Daartoe roept deze motie op."

Nadja Sier­sema (Statenlid Groen­Links Groningen): "Het feit dat deze motie in alle drie de provin­cies door de volks­ver­te­gen­woor­di­gers in meer­der­heid is aange­nomen, zegt heel veel. Hier moet het Minis­terie en de Tweede Kamer toch echt wat mee."

Herstel en behoud van natuur in Waddenzee

Het Wadden­fonds is in 2006 inge­steld om de Tweede Kamer uit een impasse te helpen over het al dan niet toestaan van gaswin­ning in de Waddenzee. Tege­lij­ker­tijd werd  in het rapport Meijer "achter­stallig onder­houd" van de natuur in de Waddenzee vast­ge­steld. Het Wadden­fonds moest de terug­ge­lopen natuur­kwa­li­teiten in de Waddenzee goed­maken ter compen­satie van het boren naar gas. Via het Wadden­fonds wordt gepro­beerd de druk op het gebied te vermin­deren, zoals al gebeurt met bijvoor­beeld het uitkopen van een deel van de garnalenvissers.

Rien Cardol (Statenlid Groen­Links Noord-Holland): "De Waddenzee is een uniek natuur­ge­bied dat we moeten koes­teren. Juist de mensen in de Wadden­pro­vin­cies weten dat. Het provin­ciaal bestuur van Noord-Holland staat voor die doel­stel­ling en juist daarom vragen we het Rijk nogmaals expli­ciet om dat ook te doen."

Media: © Lauwers­land Online
Tekst: © Groen­Links Provincie Groningen