Lauwersland Online - Wat gaat het worden Het Hogeland, Hunsingo of Marenland

Wat gaat het worden? Het Hogeland, Hunsingo of Marenland

670 inzen­dingen. Dat is de oogst van de BMWE-gemeenten voor een naam voor de nieuwe gemeente.

In totaal zijn er 243 verschil­lende namen inge­diend. Een onaf­han­ke­lijke selec­tie­com­missie heeft er daar drie uit gese­lec­teerd die aan de gestelde eisen voldoen en bij het nieuwe gebied passen. In alfa­be­ti­sche volg­orde zijn dat: Het Hoge­land, Hunsingo en Maren­land.

De commissie heeft de namen vandaag gepre­sen­teerd aan de burge­mees­ters en secre­ta­rissen van de vier gemeenten. Het eind­woord is nu aan de inwo­ners: zij kiezen de uitein­de­lijke naam.

Inwoners aan zet

Alle inwo­ners uit de gemeente vanaf 16 jaar krijgen een brief thuis­ge­stuurd met daarin een link naar een website. Daar kunnen ze aangeven welke naam hen het meest aanspreekt. De naam die de meeste stemmen krijgt, wordt de naam van de nieuwe gemeente.

Inwo­ners die geen internet hebben, kunnen hun keuze schrif­te­lijk door­geven. Stemmen kan tot 22 maart 2017; de nieuwe naam wordt in april bekend­ge­maakt.

"Ik ben ontzet­tend benieuwd op welke naam de uitein­de­lijke keus valt", aldus burge­meester Marijke van Beek. "Ik hoop dat alle inwo­ners hun stem laten horen, zodat we zeker weten dat de nieuwe naam door zo veel moge­lijk mensen gedragen wordt".

Selectie

Tot 7 februari 2017 konden mensen een naam indienen via de websites en balies van de vier gemeenten. Een onaf­han­ke­lijke selec­tie­com­missie, bestaande uit Johannes Linden­bergh, Stijn van Genuchten, Michel Aalde­ring, Rens Kals­beek en Sascha van der West, heeft alle inge­diende namen beoor­deeld. Daarbij is gekeken naar het aantal keren dat een naam is inge­diend en naar de vooraf vast­ge­stelde criteria. De commissie heeft drie namen gese­lec­teerd; in alfa­be­ti­sche volg­orde zijn dit:

Het Hogeland

De selec­tie­com­missie vindt het een chique en poëti­sche naam die ook histo­risch bekend is en veel gebruikt wordt. Het is een naam met een posi­tieve uitstra­ling en ambitie.

Hunsingo

Dit is een histo­ri­sche naam die al eeuwen met deze regio verbonden is en boven­dien groten­deels over­een­komt met het gebied van de nieuwe gemeente. "Het is een krach­tige naam. Een naam met karakter, die de gemeente op de kaart zet", aldus de commis­sie­leden.

Marenland

Over Maren­land geeft de selec­tie­com­missie aan dat het een sterke, heldere naam is. "Maren zijn groten­deels natuur­lijk ontstane water­lopen die het gebied afwa­teren; ze zijn een belang­rijk natuur­his­to­risch kenmerk en vormen het land­schap. De maren vormen het verbin­dende element tussen de vier oude gemeenten".

De defi­ni­tieve naam wordt in april 2017 bekend­ge­maakt.