Lauwersland Online - Werken aan dorpen in De Marne

Werken aan dorpen in De Marne

Gemeente De Marne gaat samen met de dorpen aan de slag om de vita­li­teit en de leef­baar­heid te versterken en de kwali­teit van leef- en woon­om­ge­ving te verhogen. De gemeen­te­raad heeft besloten om hier­voor ruim 1,6 miljoen euro beschik­baar te stellen.

De gemeente wil ruim 1,6 miljoen euro inves­teren in de vita­li­teit en leef­baar­heid van de dorpen en wil in samen­hang daarmee de kwali­teit van de leef- en woon­om­ge­ving verhogen. Het project Werken aan de Dorpen moet hieraan uitvoe­ring geven. De gemeen­te­raad heeft hier­voor middelen beschik­baar gesteld en een groot deel van het budget wordt aange­vraagd via de NCG-rege­ling Leef­baar­heid van Kans­rijk Groningen.

Doel van het project is om samen met de – in totaal 21 dorpen – tot gedragen dorps­plannen te komen. Om de leef­baar­heid en vita­li­teit van de dorpen en omge­ving te onder­steunen, wil de gemeente samen met onder andere dorps­be­langen kijken waar de woon- en leef­om­ge­ving extra kwali­teit kan gebruiken. Denk bijvoor­beeld aan dorpsentree's, Veilig door De Marne en land­schap­pe­lijk groen. Binnen­kort zijn er gesprekken om de kansen en knel­punten te bespreken.

Vóór 15 oktober 2017 moeten de plannen inge­diend worden en deze plannen moeten op korte termijn reali­seer­baar zijn. Een van de criteria is name­lijk dat het binnen nu en 2019 in uitvoe­ring kan. Er staan deskun­digen klaar op het gebied van civiel tech­niek, groen, steden­bouw­kunde, verkeer, leef­baar­heid en vita­li­teit om te helpen deze plannen concreet te maken. De gemeente geeft in combi­natie hiermee ook uitvoe­ring aan onder­delen van beleids­plannen.

Mochten de plannen niet binnen het project Werken aan de Dorpen reali­seer­baar zijn dan wordt er gekeken of er wellicht andere moge­lijk­heden zijn om aan deze plannen toch uitvoe­ring te geven.

© Gemeente De Marne


Lauwersland Online - Werken aan dorpen in De Marne

Foto's: Open­bare parkeer­plaats in Leens | © Lauwers­land Online