Lauwersland Online - Werken in Duitsland blijft lastig

Werken in Duitsland blijft lastig

Het werken voor Neder­lan­ders in Duits­land blijft een lastige zaak, dit blijkt ook weer uit recente publi­ca­ties over het project Gren­zen­loos Werken, waarbij diverse partijen proberen het werken in Duits­land te bevor­deren, tot op heden zonder succes, terwijl er toch forse bedragen beschik­baar worden gesteld om projecten van de grond te krijgen.

De staten­fractie van Groen­Links heeft over dit onder­werp vragen gesteld aan het college van Gede­pu­teerde Staten in Groningen. "We willen graag weten waar nu de grote belem­me­ringen liggen.", zegt Statenlid Hendri Meen­de­ring, "Zodat we gericht het probleem kunnen aanpakken." Er zijn wel projecten die meer succes behalen, maar ook dan gaat het om beperkte aantallen banen.

Het lijkt erop dat verschillen in wetge­ving het grootse probleem zijn, met name op het terrein van belas­tingen en sociale zeker­heid. Maar ook de diploma erken­ning gaat niet altijd goed. Wat Groen­Links betreft moet het alle­maal eenvou­diger. We pleiten zeker op dit terrein voor meer Euro­pese samen­wer­king en eenheid.

Een lands­grens zou geen belem­me­ring mogen zijn, zoals dat nu wel het geval is. Groen­Links vraagt zich af of het moge­lijk is om tot een expe­ri­ment te komen waarbij de regels tijde­lijk worden versoe­peld of losge­laten worden om de effecten hiervan goed te kunnen meten. Dus gewoon werken in Duits­land op basis van de Neder­landse wet en regel­ge­ving.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.provinciegroningen.groenlinks.nl !

© Groen­Links provincie Groningen