LAUWERSLAND ONLINE - WERKPLEIN ABILITY ZET DE DEUREN OPEN

Werkplein Ability zet de deuren open

Werk­plein Ability is de uitvoe­rings­or­ga­ni­satie voor parti­ci­patie in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond. Dit doet zij onder het motto "Samen sterk in meedoen & werk". Om te laten zien waar de orga­ni­satie voor staat, zetten de drie loca­ties in Uithuizen, Wehe — den Hoorn en Winsum op donderdag 2 november van 14:00 tot 17.00 uur hun deuren open voor belang­stel­lenden.

Werk­plein Ability is in 2016 ontstaan uit een samen­voe­ging van Werk­leer­be­drijf Ability, Sociale Zaken en Werk­ge­le­gen­heid Hoog­e­land en Werk­plein Noord-Groningen. Zij geeft uitvoe­ring aan de Parti­ci­pa­tiewet in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond en speelt zo effi­ciënt en effec­tief moge­lijk in op wat inwo­ners nodig hebben waar het gaat om werken, meedoen en inkomen.

Volop aan de slag

Tijdens de Open Dag kunnen belang­stel­lenden onder het genot van een hapje en drankje kennis­maken met alle dien­sten en producten van deze veel­zij­dige uitvoe­rings­or­ga­ni­satie. In Uithuizen zijn alle produc­tie­af­de­lingen van de sector Indu­strie & Dien­sten te bezoeken en is te zien wat voor werk de mede­wer­kers daar doen.

Actief in de hele regio

Bij de sector Groen op de locatie in Wehe — den Hoorn kan men een impressie krijgen welke uiteen­lo­pende werk­zaam­heden deze sector van Stad tot Wad uitvoert. Daar­naast zijn hier diverse demon­stra­ties. Ook kan op deze locatie een bezoek worden gebracht aan het Leer- en Ontwik­kel­cen­trum van Werk­plein Ability en is er gele­gen­heid om de Spul­len­bank te bezoeken.

Informatiemarkt

Op "het Plein" in Winsum vindt deze middag een infor­ma­tie­markt plaats. Bezoe­kers kunnen hier op een laag­drem­pe­lige manier meer te weten te komen over de moge­lijk­heden rondom vrij­wil­li­gers­werk en re-inte­gratie, maar ook over de mee® doen­re­ge­lingen, bijzon­dere bijstand en extra vergoe­dingen. Daar­naast is er een aantal onder­steu­nende dien­sten aanwezig op het gebied van budget­coa­ching.


Werk­plein Ability
Ubbo J. Mans­holt­plein 2
9951 BX Winsum

Datum: donderdag 2 november 2017
Tijd: 14:00 — 17:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie over de Open Dag de website www.werkpleinability.nl !