Lauwersland Online - Werkzaamheden natuurherstel Polder Breebaart gestart

maandag 28 januari 2019

Werk­zaam­heden natuur­her­stel Polder Bree­baart gestart

Minder slib, meer natuur

In januari is gestart met het herin­richten van Polder Bree­baart, een brak­wa­ter­ge­tij­den­ge­bied van Het Groninger Land­schap vlakbij Termunten. Door opslib­bing van het gebied tegen te gaan, worden de natuur­waarden weer hersteld. Met de herin­rich­ting wordt het gebied gelijk ook beter ontsloten voor bezoe­kers.

De herin­rich­ting is onder­deel van een samen­wer­kings­pro­ject met onder andere Water­schap Hunze en Aa’s en Kennis­con­sor­tium EcoS­hape, waarbij wordt onder­zocht hoe het slib dat wordt onttrokken weer herge­bruikt kan worden voor dijk­ver­ster­king.