Wie wordt Neder­lands Kam­pioen Stoep­randen 2022?

Kin­deren en jon­geren uit het hele land doen een gooi naar de titel NK Stoep­randen in het Neder­lands Open­lucht­mu­seum in Arnhem

Foto’s: © Wil­leke Kieft Fotografie

Jantje Beton orga­ni­seert van­daag voor de 6e keer het Neder­lands Kam­pi­oen­schap Stoep­randen. Samen met spon­soren Univé en Raak sti­mu­leert Jantje Beton om – via lokale orga­ni­sa­ties – kin­deren te laten spelen, bewegen en elkaar te ont­moeten in zoveel moge­lijk buurten in Nederland.

Stoep­randen is een actief bal­spel, waarbij de bal pre­cies de stoep­rand aan de over­kant moet raken. Het popu­laire bal­spel wordt al jaren buiten op straat gespeeld door jong én oud. “Daarom past het zo goed bij Jantje Beton.”, zegt Dave Ens­berg-Kle­ij­kers (direc­teur-bestuurder Jantje Beton). “Wij willen dat alle kin­deren dage­lijks kunnen bui­ten­spelen en bewegen. Dit is niet voor elk kind van­zelf­spre­kend: drie op de tien kin­deren speelt bijna nooit buiten. Met onze acti­vi­teiten, waar­onder het NK Stoep­randen, hopen we dan ook zo veel moge­lijk kin­deren te bereiken. Zodat ze lekker naar buiten gaan.”

Raak, de nieuw sponsor, Sup­porter van Bui­ten­spelen onder­streept dit belang. Eva Dick­mann, Raak: “Wij vinden het belang­rijk om kin­deren aan te moe­digen om meer buiten te spelen, zich per­soon­lijk te ont­wik­kelen, om vrienden te maken en vooral om ple­zier te maken!”

Sponsor Univé heeft zich ook dit jaar weer hard gemaakt voor dit goede doel. Jellie Ponne, Univé: “Sporten en bewegen is belang­rijk voor ons alle­maal. Voor jong en oud, met of zonder beper­king. Je ver­min­dert de risico’s op gezond­heids­klachten, je blijft gezond en fit, zit lekker in je vel en je ont­moet ook nog eens mensen. Als Sup­porter van Sport sti­mu­leert Univé sporten en bewegen. En dit begint natuur­lijk bij kin­deren. Door ze op jonge leef­tijd kennis te laten maken met sporten en bewegen. Het NK Stoep­randen is een mooi voor­beeld hoe we samen met Jantje Beton kin­deren in bewegen krijgen.”

In de afge­lopen maanden streden meer dan 15.000 kin­deren in 110 deel­ne­mende plaatsen door het hele land in lokale voor­rondes voor een fina­le­plek. De hon­derd fina­listen van de lokale voor­rondes doen zondag 18 sep­tember een gooi naar een podi­um­plek tij­dens de lan­de­lijke finale in het Neder­lands Open­lucht­mu­seum in Arnhem. Wet­houder Mark Lau­riks (Bestaands­ze­ker­heid en Leef­bare Wijken, gemeente Arnhem) en Jantje Beton direc­teur Dave Ens­berg-Kle­ij­kers trappen af met een potje stoep­randen, waarna de wed­strijden offi­cieel beginnen.

Details lan­de­lijke finale van het NK Stoepranden

Wat: Lan­de­lijke finale NK Stoep­randen 2022
Wan­neer: Zondag 18 sep­tember van 10:30 tot 15:30 uur
Waar: Neder­lands Open­lucht­mu­seum Arnhem
Deel­ne­mers: 100 kin­deren ver­deeld in twee groepen 6 tm/10 jaar en 11 t/m 14 jaar

Bezoek voor meer infor­matie de web­site www.jantjebeton.nl/nkstoepranden

Meer nieuws en activiteiten