"Wonen en Leven met Textiel" op Land­goed Verhil­dersum in Leens een groot succes

Afge­lopen weekend vond op Land­goed Verhil­dersum in Leens het evene­ment "Wonen en Leven met Textiel" plaats. Vele bezoe­kers bezochten het evene­ment, sommigen tradi­tie­ge­trouw, anderen voor het eerst.

De posters en flyers waren wijd en zijd verspreid, de adver­ten­ties en aankon­di­gingen hadden in allerlei kranten en tijd­schriften gestaan met op zaterdag een groot artikel in het Dagblad van het Noorden. Op Facebook, Twitter, websites, blogs en radio werd extra aandacht geschonken aan dit evene­ment.

De tenten waren opge­bouwd en de kraam­pjes stonden klaar. De bezoe­kers volgden de rode draad over het terrein die hen langs alle acti­vi­teiten leidde en lieten zich verrassen door het brede aanbod.

Het weer was bijna te mooi maar gelukkig was het evene­ment over twee dagen verdeeld en de tempe­ra­tuur was zondag een stuk aange­namer. De bezoe­kers maakten er dan ook een fijn dagje uit van en bleven langere tijd. Er was dan ook veel te doen, te ervaren en te genieten.

De kramen van stand­hou­ders uit het hele land, met een diver­si­teit aan tech­nieken en mate­ri­alen, kregen de volle aandacht. Maar ook de demon­stra­ties, lezingen, presen­ta­ties en de speciale rond­lei­dingen door rond­lei­ders in histo­risch kostuum werden erg gewaar­deerd.

In de Borg zorgden firma Wortel­boer en de heer Visser voor een verras­sende presen­tatie van "oud en nieuw". In de tent op het borg­ter­rein presen­teerden Tjitske Dijkstra, Renate Martini en Trudi de Kreek hun bijzon­dere kijk op textiel, inte­rieur en mode. Een eyeo­pener voor de bezoe­kers: "zo kan het ook…". Voor veel plezier zorgde de acti­vi­teit "een kind kan de wasch doen…". En niet alleen kinderen wilden dat wel eens uitpro­beren, maar ook volwas­senen liepen met een juk twee emmer­tjes water te halen en lieten zich uitvoerig vertellen hoe oma vroeger de was deed. Al met al een infor­ma­tief onder­deel van dit evene­ment dat zeker voor herha­ling vatbaar is.

Het Lich­te­koor zorgde met Harry van Lier, zangeres Anneke Buikema en een flui­tiste door middel van zang en muziek voor extra sfeer en gezel­lig­heid op zaterdag. Op zondag nam een jazz­bandje van "Bij Vrijdag" dit voor haar reke­ning. En natuur­lijk kon men in het Muse­um­café terecht voor koffie of thee met een lekker "zondags­koekje van eigen bodem" of huis­ge­maakte soep en een heer­lijk broodje.

De orga­ni­satie en de stand­hou­ders zijn dan ook dik tevreden over het verloop van het evene­ment en er zijn al weer afspraken en plannen gemaakt voor de volgende editie!