Lauwersland Online - Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart

Zet vrijwillige inzet in Het Hogeland op de kaart

In het kader van het provin­ciale project "Sterk Vrij­wil­li­gers­werk" orga­ni­seren Vere­ni­ging Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen,  CMO STAMM in samen­wer­king met de Steun­punten Vrij­wil­li­gers­werk, dorpen­co­ör­di­na­toren en raden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond de bijeen­komst "Zet vrij­wil­lige inzet in Het Hoge­land op de kaart".

Tijdens deze bijeen­komst krijgen betrokken inwo­ners, initi­a­tief­ne­mers, vrij­wil­li­gers en vrij­wil­li­gers­co­ör­di­na­toren de gele­gen­heid om hun erva­ring, ideeën, vragen en zorgen op het gebied van vrij­wil­lige inzet te delen met raads­leden, de werk­groep Burger­kracht van de gemeenten en andere betrokken inwo­ners.

Naast de gele­gen­heid om erva­ringen en ideeën te delen of vragen te stellen, zijn er twee spre­kers uitge­no­digd. Zo zal Wieke Paulusma, raadslid D66 in de gemeente Groningen, haar gedachten delen over de veran­de­rende verhou­ding tussen bewo­ners, ambte­naren en poli­tici. Willem-Jan de Gast, orga­ni­sa­tie­ad­vi­seur bij Movisie, geeft zijn visie op zelf­red­zaam­heid van burgers, grenzen aan vrij­wil­lige inzet, zorg voor kwets­bare bewo­ners en leef­baar­heid in gemeenten.

Vrij­wil­li­gers­or­ga­ni­sa­ties in alle maat­schap­pe­lijke sectoren, initi­a­tief­ne­mers en betrokken burgers in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond zijn van harte uitge­no­digd op woensdag 20 september van 17:00 tot 19:30 uur in Dorps­huis Zijl­ves­ter­hoek aan de Achterweg 1 in Onder­dendam. De orga­ni­satie zorgt voor soep en broodjes.

Gezien de beschik­bare ruimte kunnen er maxi­maal 120 deel­ne­mers bij de bijeen­komst aanwezig zijn. Aanmelden kan tot 18 september via www.cmostamm.nl onder het kopje evene­menten. Dankzij de Provincie Groningen zijn aan deel­name geen kosten verbonden!

Afbeel­ding: © CMO STAMM