Vandaag buigt de Raad van State zich over het bestem­mings­plan "Kort­slui­ting" Winsum. Het plan moet een nieuwe weg noord­wes­te­lijk van Winsum moge­lijk maken. Door de uitspraak van de Raad van State komt er een einde aan een jaren­lange discussie over de locatie voor deze nieuwe weg.

Het centrum van Winsum wordt door­kruist door een voor­ma­lige provin­ciale weg. De leef­baar­heid en de verkeers­vei­lig­heid in het centrum van Winsum staan onder druk door de grote stroom auto’s, vrachtauto’s en land­bouw­ver­keer die gebruik­maken van deze weg. De gemeente Het Hoge­land wil daarom een verbin­ding aanleggen tussen de Onder­den­dam­sterweg en de N361. Door­gaand verkeer door het centrum wordt daarmee vermeden.

Verant­woor­de­lijk wethouder Eltjo Dijk­huis: "Het is voor de inwo­ners van Winsum abso­luut nood­za­ke­lijk om iets te doen aan de huidige situ­atie in het centrum. Het is er te druk en dat leidt tot onvei­lige situ­a­ties. In 2016 zijn de voor­ma­lige Gemeente Winsum en de Provincie Groningen over­een­ge­komen dat deze verbin­dingsweg er moet komen. De voor­be­rei­ding heeft enkele jaren geduurd, ik hoop dat we nu snel aan de slag kunnen. Het centrum van Winsum wordt daarmee leef­baarder en veiliger. Die wens wordt overi­gens gedeeld door veel inwo­ners. Dat  bleek bijvoor­beeld uit het grote aantal posi­tieve reac­ties dat de gemeente ontving. Veel Winsu­mers zijn vóór de aanleg van de weg."

In december 2019 stelde de gemeen­te­raad van Het Hoge­land het bestem­mings­plan voor deze verbin­ding vast. Enkele omwo­nenden gingen daar­tegen in beroep. Zij betwisten de gekozen route en vinden het niet wense­lijk dat er een extra aanslui­ting komt op de N361. De verbin­ding moet volgens hen aansluiten op de noor­de­lijker gelegen rotonde bij Ranum.

Vandaag krijgen de gemeente en de bezwaar­ma­kers de gele­gen­heid om hun stand­punt toe te lichten bij de Raad van State. De Raad van State doet waar­schijn­lijk binnen zes weken uitspraak. Als de Raad van State de bezwaren verwerpt, kan gestart worden met de aanleg van de weg.

Project­leider Anita Hazen­berg: "Wij zijn er klaar voor. Zodra we groen licht krijgen, kan onze aannemer aan de slag. Wij leggen eerst de weg aan en vervol­gens bouwt ProRail een onder­door­gang onder de spoor­lijn Groningen-Eems­haven. De nieuwe weg kan dan naar verwach­ting in het voor­jaar van 2023 open voor het verkeer."

Media: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland